|
 

L'Ajuntament ofereix ajudes al pagament de tributs per a famílies vulnerables

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 10:00
  • Hi haurà subvencions per pagar el tribut metropolità del 2019 i els tributs municipals com l’IBI o la taxa de residus del 2020

Per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha aprovat dues convocatòries d’ajuts per valor total de 200.000 euros per ajudar a les famílies vulnerables del municipi. En concret s’oferiran ajudes per fer front al pagament tant del tribut metropolità del 2019 com de diversos tributs municipals del 2020, que són l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), i la taxa de residus.

L’alcalde de la ciutat, Miguel Comino, ha explicat que “no deixarem ningú enrere i esmerçarem tots els esforços per ajudar a les famílies més afectades per aquesta crisi. Des de l’Ajuntament estem treballant per destinar tots els recursos possibles a polítiques socials i de recuperació de l’economia. A més, volem sumar el suport de tots els agents polítics, socials i econòmics per apuntalar un gran acord de ciutat, en què tots i totes treballem plegats per sortir d’aquesta crisi”.

Quan es podran sol·licitar els ajuts?
El termini de presentació s’iniciarà a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB, Base de Datos Nacional de Subvenciones , a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El període de sol·licituds s’allargarà diversos mesos per facilitar els registres d’entrada de totes les persones beneficiàries.

Quins ajuts hi haurà?

1. Ajut general del 50% de l’import total de la quota del tribut metropolità de l’exercici 2019 i de l’import total de la quota de l’IBI i de la taxa de residus del 2020 , per les unitats familiars que els seus ingressos no superin els següents llindars:

a. 7.968,00 € en cas de viure una sola persona a l’habitatge.
b. 10.464,00 € en cas de dues persones.
c. 12.413,00 € en cas de tres persones.
d. 13.810,00 € en cas de quatre persones.
e. 15.701,00 € en cas de cinc persones.
f. 17.230,00 € en cas de sis o més persones.

2. Ajut general del 40% de l’import total de la quota del tribut metropolità de l’exercici 2019 i de l’import total de la quota de l’IBI i de la taxa de residus del 2020 , per les unitats familiars que els seus ingressos no superin els següents llindars:

a. 19.919,00 € per a una persona.
b. 26.160,00 € per a dues persones.
c. 31.032,00 € en cas de tres persones.
d. 34.526,00 € en cas de quatre persones.
e. 39.253,00 € en cas de cinc persones.
f. 43.075,00 € en cas de sis o més persones

3. Ajut general del 50% de l’import total de la quota de l’IBI de 2020 , per les persones que hagin cedit a l’Ajuntament o formalitzat un contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge, amb un antelació mínima de 12 mesos abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies dels presents ajuts.

4. Ajut general del 100% de l’import total de la quota de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU) , pels veïns i veïnes que constin com a contribuent (titular o co-titular) de l’IBI del municipi, que siguin subjectes passius obligats al pagament de l’IVTNU amb motiu d’una dació en pagament, propietari d’un solar amb habitatge en fase de construcció, que tingui llicència d’obres majors municipal, el qual hauria d’arribar a ser la seva residència habitual. A més, no pot ser propietari de cap altre immoble.
Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el SIAC al telèfon 900 111 656.

 

Last update 26.05.2020 | 10:07