|
 

És en període d'informació pública el Document únic de protecció civil municipal

Dimarts, 8 de maig de 2018 a les 15:04

Aquest document regula les actuacions a seguir al municipi en casos d’emergències greus, com inundacions, nevades i altres situacions excepcionals.

El Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) es troba en període d’informació pública, després de la seva aprovació inicial al Ple de l’Ajuntament el passat 19 d’abril.

El DUPROCIM, regulat pel Decret 155/2014, pel que s'aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals, avalua els riscos greus que poden afectar Sant Vicenç dels Horts i descriu els recursos humans i materials dels que disposa el municipi, així com la seva organització, procediments operatius i cartografia específica per fer front a les emergències i donar assistència a la població afectada. També s'estableix com s'implementarà el contingut del DUPROCIM durant un període de quatre anys, després dels quals caldrà revisar el document.

El DUPROCIM de Sant Vicenç dels Horts inclou el Pla bàsic de l’emergència municipal (PBEM) i els següents plans d’actuació municipal (PAM):
- Incendis forestals
- Inundacions
- Nevades
- Ventades
- Accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril
- Accidents en instal•lacions radiològiques
- Risc sísmic
- Risc químic (establiments amb substàncies perilloses)

Un cop aprovat inicialment pel Ple, el DUPROCIM ha de superar un període d’informació pública de 30 dies i la posterior tramitació a la Generalitat per a la seva homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Si durant aquest termini no es presenten al•legacions quedarà aprovat de manera definitiva. La ciutadania que ho consideri necessari, pot presentar les seves al•legacions al SIAC, a la Casa de la Vila.

Last update 08.05.2018 | 15:10