|
 

Ja es poden demanar les subvencions per adaptar els habitatges privats o unifamiliars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Dimecres, 23 de gener de 2019 a les 14:23
 • El termini per presentar la sol·licitud es fins el 21 d’octubre
 • En el cas de Sant Vicenç dels Horts, el primer pas és presentar la documentació requerida al SIAC

La convocatòria d'ajudes a l’habitabilitat del Consorci Metropolità de l’Habitatge destina els ajuts a propietaris i llogaters d'habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a Ajuntaments que disposin d'habitatges cedits, individuals o unifamiliars a la Borsa local de lloguer.

La quantia màxima de la subvenció pot arribar a sufragar el 40% del pressupost subvencionable, amb un màxim de 3.000 euros. En cas que l'habitatge s'incorpori a la Borsa local de lloguer, aquesta quantia màxima serà de 6.000 euros. Per poder optar a aquesta subvenció, l’habitatge ha de:
a) Haver estat construït abans de l'any 1996.
b) Ser de titularitat privada.
c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.
No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.

Actuacions subvencionables

 1. Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides.
 2. Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
 3. Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
 4. Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

Procés per sol·licitar la subvenció

 1. El primer pas és presentar la documentació per sol·licitar formar part de la convocatòria al SIAC:
 • Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions
 • Cèdula d'habitabilitat vigent o sol·licitud de la mateixa.
 • Projecte o memòria amb la descripció de les obres.
 • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
 • Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris.
 • Altres pressupostos: cost de la cèdula, cost de la redacció de projectes i d'informes,...
 • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal d'obres o, en el seu cas, comunicat o assabentat corresponent.
 • Imprès 1B - Declaració responsable.

2. Un cop validada la documentació anterior per part del Consorci podreu presentar al SiAC la documentació següent:

 • Imprès 2 - Sol·licitud dels ajuts, degudament omplerta i signada.
 • En cas que el sol·licitant dels ajuts sigui llogater, junt amb la sol·licitud dels ajuts haurà de presentar també:
  • Contracte de lloguer vigent.
  • Autorització del propietari per realitzar les obres.

3. Espereu el Comunicat tècnic del Consorci per poder iniciar les obres.

4. Quan inicieu les obres haureu de presentar al SIAC la documentació següent:

 • Document acreditatiu de la data d'inici de les obres
 • Llicència o autorització municipal concedida.

5. Quan finalitzeu les obres haureu de presentar:

 • Comunicat final de les obres.
 • Factures de les obres realitzades.
 • Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin els pagaments (no es tindrà en compte cap pagament que no s'hagi realitzat mitjançant transferència bancària des del compte bancari del promotor).
 • Rebuts de l'empresa / professionals que han realitzat les obres.
 • Cèdula d'habitabilitat vigent, si aquesta no s'ha presentat a l'inici del procés.

 

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu des del 21 de gener de 2019 fins el 31 d'octubre de 2019. Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 31 de desembre de 2019.

Per més informació, podeu consultar les bases aquí .

Last update 23.01.2019 | 14:30