|
 

El govern municipal incrementa les subvencions per a l'accés i el pagament del lloguer d'habitatges

Dijous, 7 de novembre de 2019 a les 11:36
 • Els ajuts, amb un pressupost que passa dels 20.000 als 30.000 euros, promouen que els veïns i veïnes puguin accedir a un habitatge de lloguer subvencionant la fiança inicial o bé el pagament de part de les mensualitats

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha aprovat les bases per l’atorgament de subvencions destinades a facilitar als veïns i veïnes l’accés i permanència en habitatges de lloguer. L’objectiu del consistori és lluitar contra el risc d’exclusió residencial i fer més accessibles els habitatges en aquest règim a través de dues línies de subvenció: per una banda, finançant les despeses d’accés i per l’altra finançant part de les mensualitats. Totes aquestes despeses han d’haver estat generades l’any 2019 (de gener a novembre). L’equip de govern ha decidit ampliar el pressupost d’aquesta convocatòria fins els 30.000 euros.

Així, les subvencions poden contribuir a les despeses d’accés a un habitatge per les persones que, podent assumir el cost mensual de la renda de lloguer, no poden accedir a un habitatge de lloguer ja que no disposen dels estalvis necessaris per a fer-se càrrec de les despeses associades a la contractació, com poden ser l’abonament de la fiança i despeses d’immobiliària. I també faciliten el manteniment i permanència en l’habitatge mitjançant el finançament de les despeses de pagament del lloguer per a les unitats de convivència que han de destinar més d’un 20% dels seus ingressos a la renda mensual de lloguer.

La regidora d’Habitatge Social, Maria Peláez, ha explicat que «amb aquesta convocatòria fem més accessible el lloguer d’habitatges a la vegada que garantim que les famílies puguin mantenir-lo, amb condicions dignes i fomentant la igualtat d’oportunitats. És objectiu d’aquest equip de govern el foment de l’habitatge de lloguer i destinarem els recursos possibles al foment de l’emancipació i a evitar el risc d’exclusió residencial».

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, serà de 20 dies a comptar de l’endemà de la data de publicació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de l’aprovació de la convocatòria pública anual d’aquesta subvenció. Properament s’especificarà quin serà el termini de presentació de les sol·licituds.

El lloc de presentació de les sol·licituds serà el Servei Integral d’Atenció a la Ciutadania, situat a la Plaça de la Vila. El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos es podran trobar properament al web municipal, així com els terminis de presentació de tota la documentació.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els diversos requisits que es detallen a les bases, que podeu consultar aquí. En destaquen:

 • Ser major d’edat o trobar-se legalment emancipat.
 • No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d’ús.
 • Que el sol·licitant de la subvenció sigui titular d’un contracte de lloguer d’habitatge a Sant Vicenç dels Horts, el qual ha de constituir la seva residència habitual i permanent, en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència siguin com a mínim els que els hi permetin abonar el lloguer i no superin 2.35 l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya per a l’any 2018, en funció dels membres de la unitat de convivència, els següents:
  • 1 membre: 23.405,21 euros.
  • 2 membres: 24.129,08 euros.
  • 3 membres: 25.166,89 euros.
  • 4 o més membres: 26.005,79 euros.

L’import del lloguer no pot superar els 800 euros mensuals, excepte en el cas de les famílies nombroses, en què es fixa un límit de 900 euros mensuals. El límit de l’import de les despeses derivades de la contractació és de 900 euros. En cas de superar-se aquest import, la quantia excedent no es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció.

Per tal de resoldre dubtes i consultes de manera més detallada, es pot sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge, per telèfon (900 111 656), al web municipal o amb l’aplicació per a telèfons mòbils SIAC AJSVH).

 

Last update 21.11.2019 | 10:19