|
 

Declarat l'Estat d'Alarma per evitar la propagació del Coronavirus

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 09:52
 • La ciutadania té l’obligació de col•laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions
 • Les autoritats obliguen al confinament de totes les persones a casa seva i només es podrà sortir en els casos que recull el Reial Decret
 • Les mesures preventives són vigents fins que s'indiqui el desconfinament

El Consell de Ministres ha declarat l’Estat d’Alarma, amb mesures excepcionals que se sumen a les decretades per la Generalitat i per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per lluitar contra el coronavirus.

Restriccions de mobilitat

1. La ciutadania només podrà circular per les vies d’ús públic per fer alguna d’aquestes activitats:

 • Comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres sanitaris.
 • Desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial. Consulta les activitats laborals essencials que estan autoritzades
 • Retornar al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres
 • Per causes de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga natura degudament justificada 

2. La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic es permetrà per a la realització de les activitats anteriors o per repostar carburant.


Restriccions de l’activitat comercial

1. Es tanca tota activitat comercial minoritària.

2. Només podran obrir els sectors següents:

 • establiments d’alimentació i béns de primera necessitat
 • farmàcies
 • centres mèdics
 • òptiques
 • productes ortopèdics i higiènics,
 • premsa
 • combustibles
 • estancs
 • equips tecnològics i de telecomunicacions
 • aliments per a animals de companyia
 • tintoreries
 • comerç per internet, telefònic i correspondència.

2. En els locals que sí poden obrir no s’ha d’estar més del temps necessari per adquirir aliments i productes de primera necessitat, evitant aglomeracions i controlant que les persones consumidores i el personal mantinguin la distància de seguretat d’un metre com a mínim per tal d’evitar contagis.

3. S’adoptaran totes les mesures per garantir l’abastiment d’aliments.

 
Restriccions a les activitats laborals

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres d’especificades.

Els treballadors i les treballadores de les activitats següents no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí que han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball, segons el que estigui previst en cada cas:

 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega).
 • Servei de perruqueria a domicili.
 • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració.
 • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural (cal entendre inclosos també el butà i propà).
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials.
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses.
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment.
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma.
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària.
 • Forces Armades.
 • Seguretat privada.
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat.
 • Personal dels centres de recerca de projectes relacionats amb la COVID19.
 • Serveis funeraris.
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Venda de premsa.
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució.
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances.
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball.
 • Serveis essencials de protecció i atenció a víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses.
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància.
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts.
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.
 • Abastiment d’aigua potable.
 • Serveis meteorològics.
 • Servei postal universal de l’operador estatal.
 • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris.
A més, els treballadors i treballadores d'aquests sectors hauran de dur un  model de declaració responsable que reconegui que la pertinença a sectores d'activitats considerades essencials, per tal d'estar autoritzats a moure's de casa seva a la feina i viceversa.
Last update 20.04.2020 | 10:24