|
 

Serveis bàsics municipals davant la declaració de l'estat d'alarma

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 19:08

Resum del decret de 15 de març de 2020

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts decreta els serveis públics bàsics municipals davant la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

a. Seguretat Ciutadana. Policia Local.

Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de la ciutat, especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2, es manté l’estructura ordinària de prestació del servei.

b. Protecció Civil

Per tractar-se d’un servei de vital importància pel funcionament ordinari de la ciutat, especialment en la situació derivada de la pandèmia del SARS-CoV-2, es manté l’estructura ordinària de prestació del servei.

c. Servei de Consergeria

Únicament s’estableix com a servei bàsic a les dependències municipals dels edificis de l’Ajuntament a la Pl. Vila, Foneria, Molí dels Frares i antics Salesians i, dins d’aquests, 1 conserge presencial per edifici pel matí i un altre per la tarda, la resta de personal públic a disposició del cap o responsable.

I el personal de consergeria de les escoles no presencial, però a disposició del cap o responsable.

d. Servei Integral d’Atenció al Ciutadà (SIAC):

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 1 persona presencial en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores, la resta de personal públic a disposició del cap o responsable.

e. Servei Integral d’Atenció a les Empreses (SIAE):

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 1 persona presencial en horari d’atenció al públic de 9 a 14 hores, la resta de personal públic a disposició del cap o responsable.

f. Equip de serveis socials per atenció a urgències socials:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 3 presencials com a personal tècnic i 1 presencial com a suport administratiu, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

g. Brigada municipal:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 1 encarregat o cap d’equip, 1 responsable magatzem i 3 operaris presencials i la resta del personal públic a disposició del cap i responsable.

h. Servei de neteja:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 3 operàries presencials i la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

i. Sistemes d’Informació i Tecnologies:

Únicament s’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències i, dins d’aquest, 1 personal presencial i, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

j. Imatge i Comunicació:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

k. Cultura i Educació:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial, la resta del personal públic a disposició dels caps o responsables.

l. Unitat Administrativa de les àrees de Serveis a les Persones i d’Acció Social i Drets Civils:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 2 suport administratiu presencial, la resta del personal públic a disposició dels caps o responsables.

m. Urbanisme, Projectes i Obres Públiques:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

n. Salut Pública:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

o. Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

p. Espai Públic i Serveis Municipals:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic auxiliar presencial i 1 suport administratiu presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

q. Economia i Hisenda:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

r. Recursos Humans:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

s. Secretaria General, Gestió Administrativa:

Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre les urgències i, dins d’aquest, 1 personal tècnic presencial i 1 suport administratiu presencial, la resta del personal públic a disposició del cap o responsable.

En supòsits específicament justificats i de manera motivada, l’Ajuntament pot establir d’altres serveis públics mínims i bàsics.

Per garantir el correcte funcionament del serveis mínims i bàsics municipals, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al seu servei per prestar els serveis necessaris que així ho requereixin.

Tots els serveis que són considerats no mínims i bàsics procediran a realitzar de manera prioritària, sistemes no presencials i, en la mesura que sigui possible realitzaran tasques sota la modalitat de teletreball, i resten a disposició del cap o responsable, en cas fos necessari.

La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència del confinament i de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la consideració de temps de treball efectiu.

Fitxatges del personal presencial

Al personal públic dels serveis públics mínims i bàsics se'l dispensarà de realitzar el fitxatge del control de presència mitjançant empremta dactilar i el farà a l’ordinador.

D’altra banda, als serveis externalitzats li seran d’aplicació els criteris establerts als plans de contingència dels departaments i serveis públics municipals d’aquest Ajuntament, que hauran de prendre les mesures adients i protocols d’actuació per vetllar pel funcionament d’aquells serveis que puguin ser considerats mínims i bàsics pels responsables dels contractes públics corresponents.

Last update 17.03.2020 | 09:55