|
 

Canvi en el sistema de renovació i expedició del DNI a Sant Vicenç dels Horts

Dilluns, 28 d'agost de 2017 a les 10:38
  • Per concertar cita el proper 17 d'octubre, les persones interessades hauran de trucar al 900 111 656
  • A cada visita, només es realitzaran 50 DNI

Dins del Servei del DNI Rural que du a terme la Policia Nacional, un grup d’agents es desplaça un cop al mes a Sant Vicenç dels Horts per tramitar nous Documents Nacionals d’Identitat o renovar-ne els antics. Fins ara, les persones que havien de renovar o tramitar per primer cop el DNI, s’apuntaven a una llista d’espera i l’equip tècnic del SiAC havia de recordar, unes setmanes abans, la data i l’hora de la cita per telèfon. La propera data en la qual es podran demanar cita serà el 17 d'octubre.

El telefon per concretar la cita és el 900 111 656, i les 50 primeres persones que ho sol•licitin, podran tramitar la renovació o expedició del DNI a Can Comamala.

Primera expedició del DNI

Per sol•licitar l’expedició del Document Nacional d’Identitat serà imprescindible la presència física de la persona a qui s’hagi d’expedir, l’abonament de les taxes de gestió i la presentació dels següents documents:

- Certificació literal de naixement expedida pel Registre Cívil o Certificat d’inscripció de la nacionalitat espanyola . En el segon cas, només seran admesos els certificats expedits amb una antelació màxima de sis mesos de la data de presentació de la sol•licitud per demanar el DNI.

- Una fotografia recent a color amb el rostre de la persona sol•licitant . La mida de la imatge ha de ser de 32x26 mm, amb fons uniforme, blanc i llis, i ha d’estar presa de front, amb el cap de la persona totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça de roba que dificulti la identificació de la persona.

- Volant d’empadronament per l’Ajuntament amb una antelació màxima de tres mesos abans de la data per tramitar el DNI.

- Pels menors de 14 anys o persona incapacitada , la tramitació del DNI es durà a terme en presència del tutor/a del sol•licitant en qüestió.

Renovació del DNI

La renovació del Document Nacional d’Identitat s’haurà de realitzar dins dels últims 90 dies de vigència i és imprescindible la presència física de la persona titular. El sol•licitant haurà d’abonar la taxa corresponent i aportar la documentació següent:

-Una fotografia recent a color seguint les mateixes indicacions que en el cas de la primera expedició.

-El DNI anterior . En cas de pèrdua o robatori, es requerirà denuncia prèvia o comunicació de tal incidència a l’equip d’expedició.

-Si la persona que vol renovar el DNI s’ha canviat de domicili, caldrà aportar el Certificat d’empadronament actualitzat , amb una data màxima d’expedició de tres mesos abans de la sol•licitud del DNI.

-Quan hi hagi canvis de filiació, s’haurà d’aportar el Certificat de Registre Civil , expedit amb una antelació màxima de sis mesos.

-Quan el titular del DNI sigui menor de 14 anys o una persona incapacitada , es durà a terme en presència del tutor/a del sol•licitant en qüestió.

En cas de pèrdua, subtracció, destrucció o deteriorament del DNI, la persona titular haurà de proveir-se immediatament d’un duplicat, que tindrà la mateixa validesa del DNI al qual substitueix.

Al tractar-se d’un Servei de DNI rural, no es faran passaports ni NIE, per aquests tràmits s’hauran de desplaçar a la comissaria de Polícia Nacional més propera i es pot demanar cita prèvia a través d’aquest link

Last update 29.08.2017 | 09:25