|
 

Ple municipal

Ple municipal

Accés a les videoactes

El ple municipal està format pels 21 regidors que integren el consistori, dels quals 11 formen part del Govern municipal i els 10 restants formen l'oposició. En concret, el govern l'integren els 8 regidors/es del grup del PSC i 3 regidors/es de C's. L'oposició està integrada per 8 regidors/es de Junts x Sant Vicenç i 2 regidors/es d'SVEC. Podeu consultar aquí els membres que formen part del consistori.

El plenari es reuneix un cop al mes per celebrar la sessió ordinària, que és el tercer dijous de mes (excepte a l'agost). 

Són competència del ple municipal les següents atribucions: 

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participacióen organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació del planejament general del municipi i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • Creació i regulació dels òrgans complementaris.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acuulada de la qual excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, encada excercici econòmic, llevat de la tresoreria.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • La delegació de les seves atribucions en altres òrgans i autoritats municipals. 


A continuació teniu totes les ordres i actes de ple

Last update 23.02.2021 | 13:25