|
 

Bases per a la creació d'una borsa de treball per a tècnics/tècniques d'educació

Bases per a la creació d'una borsa de treball per a tècnics/tècniques d'educació

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 d'octubre de 2016 s'han publicat íntegrament les bases per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'educació per cobrir les necessitats de nomenaments interins o contractacions laborals temporals que es puguin produir en el termini d'un any
prorrogable a un altre any més a partir de la resolució d'aquest procediment o fins que se'n convoqui una altra anticipadament.
El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Last update 03.02.2020 | 10:10