|
 

Pla d'Ocupació AMB Tècnic/a educació

Pla d'ocupació Tècnic/a Educació, finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts


· 1 Tècnic/a educació: contracte de 9 mesos de durada.

La data incorporació prevista: finals del mes de gener de 2016

Presentació de sol.licituds:

- Sol·licitud normalitzada de participació que podran trobar a l'apartat documentació d'aquesta pàgina web o al taulell d’informació de l’Ajuntament.

· Currículum vitae actualitzat.

· Original o fotocòpia compulsada de l’informe de Vida Laboral emès dins el mes de finalització del termini de presentació d’instàncies .

Llocs de presentació:

· Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC), plaça de la Vila 1.

Observacions:

· S’hi poden presentar persones interessades d’altres municipis.

· Cal estar a l’atur i registrat al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat/ada (condició de DONO).

· Important llegir les bases que regulen tot el procés de selecció.

Publicació BOPB

Publicació DOGC: Núm. 7024 - 23.12.2015

Bases generals. Criteris socials

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

El termini per a la presentació de sol·licituds: serà del 24 de desembre al 2 de gener de 2016, ambdós inclosos, al Servei Integral d'Atenció Ciutadana (SIAC), Pl. de la Vila, 1 (TANCAT)

Anuncis:________________________________________________________________

Publicació: 21.12.2015

Llista provisional admesos i exclosos Plans d’Ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tècnic Educació

Les persones excloses tenen 5 dies hàbils per a presentar les esmenes o al·legacions oportunes a la seva exclusió.
________________________________________________________________________

Publicació: 12.01.2016

Llista definitiva admesos i exclosos Plans d’Ocupació Àrea Metropolitana de Barcelona. Tècnic d’Educació. 

Les proves i entrevistes es realitzaran el divendres 15 de gener a partir de les 9 hores a l’auditori del Molí dels Frares. Pl. del Molí, 1. 08620 Sant Vicenç dels Horts. Caldrà portar DNI/NIE original.
________________________________________________________________________ 

Publicació: 18.01.2016

Llista valoració social d’aspirants a contractar Plans d’ocupació Àrea Metropolitana de Barcelona. Tècnic/a Educació

El termini de presentació de la documentació requerida és de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista. Aquesta documentació s’ha de presentar junt amb una instància al registre general de l’Ajuntament. La documentació ha de ser original o compulsada.
________________________________________________________________________

Publicació: 27.01.2016

Llista definitiva valoració social Pla d’Ocupació AMB. Tècnic/a Educació
________________________________________________________________________ 

Last update 03.02.2020 | 10:14