|
 

Registre electrònic

Registre Electrònic

El Registre General és l’instrument que ha establert l’Administració per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets de la ciutadania i els de la mateixa Administració.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al registre electrònic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per a la resta de mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canal electrònic (via telemàtica)

Es poden presentar de forma telemàtica sol·licituds, escrits o comunicacions i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia accedint a aquest enllaç 

Aquest tràmit requereix que l’interessat/da diposi d’identificació digital. Aquests són els sistemes admesos: 

idCat (Certificat digital emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya)

idCAT Mòbil: Mecanisme ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil de l'usuari, prèviament enregistrat.

DNI electrònic (eDNI)

Certificat digital de persona física de la FNMT

Cl@ve: Sistema d'identificació de persones emprat i ofert per l'Administració General de l'Estat

• Altres certificats digitals emesos per autoritats de certificació

(Podeu consultar al següent enllaç els sistemes d'identificació admesos per l'Ajuntament.

Finalitzada la tramitació, obtindreu un rebut consistent en una còpia de l’escrit, comunicació o sol·licitud presentada on consta la data i hora de presentació i nombre d'entrada de registre.

Si el tràmit disposa d’un model d’instància específic, aquest s’haurà d’adjuntar a la instància genèrica que proporciona automàticament el sistema.

L’ajuntament disposa d’un servei d’assessorament per al tràmit telemàtic al que podeu accedir gratuïtament trucant al telèfon 93.642.52.44 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. 

A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica.

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

Canal presencial

Es podrà presentar documentació per registre de forma presencial al Servei Integral d’Atenció a la Ciutadania situat a l’edifici de l’ajuntament, Pl. De la plaça de la Vila número, 1, amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cal trucar al 900 111 656 o bé accedir a aquest enllaç.

Si l’ajuntament no ha previst un formulari específic per aquest tràmit es podrà presentar mitjançant instància genèrica. S’haurà d’imprimir el formulari, complimentar i aportar al SIAC acompanyat de la documentació que correspongui.

Podeu consultar el calendari d’atenció al següent enllaç 

Representació

Els ciutadans i les ciutadanes poden actuar en nom propi o per mitjà d’un representant.

En el cas d’actuar per mitjà de representant la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l'acreditació de la representació, aquesta es podrà fer mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu, o d’un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin

Last update 15.12.2020 | 12:03