|
 

Alta en el padró municipal d'habitants

El Padró Municipal d’Habitants és un registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi.
L'alta al padró l'han de realitzar aquelles persones que fixin el seu domicili al municipi (tant si procedeixen d'altres municipis de l'estat espanyol com de l'estranger) així com en els supòsits de naixement.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1 i 2.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
Persones de la Unió Europea: Document 3.
Menors: Documents 4 i 5.

1. Original del document d'identitat (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE).
2. Algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge: Escriptures de l'habitatge (o sentència d'usdefruit o acceptació  escriptura d'herència); contracte de lloguer vigent; còpia pagament de l'IBI; o factura actual de la companyia de la llum, aigua o gas o contractes actuals dels serveis, a nom de la persona sol·licitant de l'empadronament.
  - En cas d'empadronar-se en una fonda, hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original amb el segell del centre o equipament.
  - En casos de menors i gent gran que viuen en residències: document d'identificació original de l'interessat/da, el de la persona declarant i el document del centre.
3. Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers com a ciutadà de la UE.
4. Llibre de família, o certificat de naixement, DNI, NIE, o passaports originals.
5. En cas que els menors s'empadronin amb només un dels progenitors, cal, a més per ordre de preferència:
    - Autorització signada pel progenitor que no s'empadrona.
    - Resolució judicial de la custòdia del menor o conveni regulador de la separació.
    En cas que el menor s'empadroni amb un major d'edat que no sigui ni pare ni mare:
    - Autorització dels dos progenitors, o bé sentència de tutela, acolliment, etc., o informe social. 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a incloure-us al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu de la inscripció (volant d’empadronament).

Termini de resolució:
Tràmit de resolució immediata.

Més informació:
En el cas de les altes al padró per naixement, la inscripció al padró municipal es realitza d'ofici, és a dir, es fa automàticament un cop s'ha inscrit el nadó al Registre Civil. En el cas que el vostre fill o filla no hagi nascut a la població on esteu empadronats heu d'adreçar-vos al vostre Ajuntament amb el llibre de família. Els menors no emancipats i els majors d’edat incapacitats tindran el mateix veïnatge que els seus pares que en tinguin la guàrdia i custòdia o, en el seu defecte, dels seus representants legals a excepció feta de que aquests n’autoritzin la residència en un altre municipi. 

Com tramitar-ho?

 • Presencialment

  Servei Integral d'Atenció Ciutadana Plaça de la Vila, 1 - 08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona
  Time: Matins: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 18 hores
  Telèfon: 936022150
  Website: http://www.svh.cat
  Correu electrònic: alcaldia@svh.cat
  Fax: 933969833
  View Map
Last update 27.04.2016 | 14:30