|
 

Instància genèrica

=>  EMPLENEU LA SOL·LICITUD   <=  Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d'altres)

(o empleneu per tramitació presencial: Instància Català - Instància Castellà )

 

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. En tot cas, l'admissió de la instància genèrica es limita a les sol·licituds o recursos en què no sigui administrativament necessari aportar cap altre document.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Canals de tramitació:
Per Internet : amb certificat digital.
Presencialment : a les oficines municipals. 

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació. 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. La sol·licitud es trasllada a qui correspongui segons la naturalesa de les dades que es sol·licitin.
3. L'àmbit corresponent recopilarà les dades i us les faran arribar.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).


 

Last update 08.06.2020 | 12:33