|
 

Llicència d'obres majors. Canvi d'ús o augment del nombre d'habitatges

Llicència d'obres per a l'establiment de nous usos, canvi d'ús o augment del nombre d'habitatges o activitats, independentment de la naturalesa de les obres a executar.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Periode de l'any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.  

Documentació que cal aportar:
PROMOTOR DE L’OBRA:
1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte i constructor.
2. En cas que el promotor sigui una societat, fotocòpia de l’ escriptura de constitució d’aquesta.
3. Model normalitzat de l’Agència de residus de Catalunya amb declaració signada.

CONSTRUCTOR DE L’OBRA
1. Fotocòpia de l’ alta en l’activitat del constructor.
2. Si la construcció la realitza un particular (el mateix propietari de la finca), assegurança de responsabilitat civil.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FINCA:
1. Certificat d’ alineacions i rasants , si la finca no s’ajusta a les alineacions oficials.
2. Fotografies de l’estat actual de la finca i confrontants, cal que expressi clarament la situació amb la via pública

DOCUMENTACIÒ TÈCNICA:
1. DOS EXEMPLARS (mínim) DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU visats , complets i signats pel promotor i autor del projecte i un CD del mateix.
Que contingui: Memòria, Plec de Condicions, Amidaments i Pressupost, Plànols, Estudi de Seguretat i Salut, Control de Qualitat, Pla de Gestió de Residus, Certificació Energètica, Llibre de l’edifici.
És imprescindible que s’inclogui en tots els casos :
- Plànol 1:1000 amb transcripció oficial del P.G.M. o planejament posterior que el desenvolupi, on s’expressi clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques i particulars que limiten la totalitat de l’illa on es trobi situada. En aquest plànol s’inidicarà l’orientació, les alineacions i les rasants oficials i el perímetre del pati central d’illa, en cas que n’hi hagi, i es ressaltarà si l’edifici existent s’ajusta o no a les indicacions d’alineacions i rasants.
- Plànol de plantes i façanes amb les seccions necessàries per a la seva intel•ligència completa.
- Justificació específica que el projecte compleis, si és el cas, les prescripcions de l’apartat i. del paràgraf 2 de l’article 24, en quant a la reserva d’espais per a aparcaments.
- Certificació expedida per facultatiu competent acreditant que l’edifici és apte per al nou ús, de conformitat amb la normativa aplicable en funció d’aquest i amb especial referència al compliment de les condicions d’estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció d’incendis, necessàries per a l’ús pretès.
- Quan la sol·licitud de llicència per modificar objectivament l’ús d’un edifici comporti la realització d’obres d’ampliació o reforma, hauran de complir-se, a més, les prescripcions establertes per a la classe d’obres de què es tracti.

2. ASSUMEIX de direcció de l’arquitecte.
3. ASSUMEIX de direcció de l’aparellador/arquitecte tècnic.
4. Còpia de la fitxa de característiques que inclou el pressupost de referència d’acord amb el mòduls del COAC
5. Programa de control de qualitat
6. Estudi de Seguretat i Salut , o bé, si és el cas, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
7. Certificat de línies elèctriques signat per l’arquitecte autor del projecte.
8. Qüestionari d’ estadística .
9. Projecte de les infraestructures comunes en els edificis plurifamiliars (R.D. 279/1999 de 22 de febrer).
10. Fotocòpia de la sol·licitud d’haver entrat a tràmit la llicència d’activitat (aparcament o altres), si escau.

DOCUMENTACIÒ COMPLEMENTÀRIA:
1. En cas de necessitar ocupar la via pública caldrà aportar el plànol d’emplaçament de la finca acotant la zona i el temps previst per l’ocupació.

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu l'imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra sol·licitud i traslladar-vos la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:
2 mesos.
El còmput del termini queda suspès per l'emissió d'informes previs i per l'esmena de deficiències. 

Last update 16.10.2019 | 11:54