|
 

Declaració responsable d'oberturaMitjançant la Declaració responsable d'obertura, la persona interessada comunica a l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta.

Les activitats subjectes a aquest tràmit consten a l’ Annex I de la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa (vegeu columna Annex I).


Iniciar tràmit

Last update 04.03.2016 | 14:55