|
 

Baixa per trasllat al estranger o defunció en el padró municipal d'habitants

Aquest tràmit permet la baixa en el padró municipal d'habitants a petició de la part interessada. 


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
1. Ser major d'edat.

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Original del document d'identitat (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE).

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:

Per emigració a un altre municipi:
2. Volant d'alta al padró del municipi de destí.

Per defunció:
3. Certificat de defunció o bé diligència en el llibre de família.

Persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol:
4. Document de compareixença a les oficines municipals.

Persones amb nacionalitat espanyola que se'n van a viure a l'estranger:
5. Document d'alta del Consolat d'Espanya del país de destí el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE. 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la documentació descrita a l’apartat corresponent.
2. Si la documentació és correcta es procedirà a la baixa al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu.

Termini de resolució:
En el cas de sol·licitar el tràmit de baixa per defunció, el tràmit és de caràcter immediat.

Més informació:
La baixa en el Padró Municipal d'Habitants per emigració a un altre municipi o per defunció es realitza a partir de les comunicacions que fa l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'Ajuntament, per tant no requereix de la sol·licitud de la persona interessada i aquest tipus de moviment padronal el porta a terme l'àmbit del Padró Municipal d'Habitants. 

Organisme responsable:
Departament d'Estadística  

Last update 11.07.2013 | 14:02