|
 

Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

Aquest tràmit permet donar de baixa d'ofici a les persones inscrites al padró municipal d'habitants que ja no resideixen al municipi.

Qui el pot demanar?
El titular de l'habitatge, titular contracte arrendament o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acredit/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic

Documentació que cal aportar:
1. Original del document d'identitat (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE) titular de l'habitatge.
2. Document acreditatiu de la titularitat de l'habitatge. En aquest cas només són vàlids el contracte de lloguer i l'últim rebut de lloguer si la vigència de contracte no queda clara, o el títol de propietat (escriptura pública), sentència o escriptura d'usdefruit.

Tràmit pas a pas:
1. Sol·licitud de baixa d'ofici.
2. Comprovació docuementació.
3. Incoació expedient.
4. Notificació a l'interessat (de qui s'ha sol·licitat la baixa).
5. Anunci al tauler de l'Ajuntament.
6. Publicació al BOP.
7. Decisió del Consell d'Empadronament sobre la baixa.
8. Baixa si la decisió del Consell d'Empadronament així ho determina.

Termini de resolució:
El termini aproximat d'aquest procés és de sis mesos i aquest procediment només el pot interrompre l'afectat compareixent personalment presentant al·legacions o afectuant un canvi de domilici, o la persona que ha fet la comunicació de la baixa desistint del tràmit.

Organisme responsable:
Departament d'Estadística

Last update 11.07.2013 | 13:49