|
 

Celebració de matrimoni civil

Aquest tràmit respon a la petició de la celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Previament els contraents han d'acreditar, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat per contreure matrimoni establerts al Codi civil. 

Celebració de casament civil pel Registre Civil de Sant Vicenç dels Horts.
Aquest tràmit s’inicia i es resol en les dependències del Registre civil sense que l’ajuntament intervingui. És gratuït

Celebració de casament civil per Autoritat Municipal.
Aquest tràmit s’inicia al Registre Civil, prèvia sol·licitud de data de celebració a l’Ajuntament de sant Vicenç dels Horts. No és gratuït, té una taxa municipal depenent del tipus de casament. L’Alcalde també té delegat aquest tràmit als regidors de govern.

  • Casament despatx,  sense convidats, només nuvis i testimonis. Màxim 6 persones.
  • Casament Sala de Plens,  dia laboral, de dilluns a divendres, nuvis i convidats. Amb un màxim aforament de 25 persones.
  • Casament Auditori del Molí dels Frares,  dissabte establert, màxim aforament de 135 persones.
  • Casaments especials,  consultar amb Alcaldia, com la celebració de matrimoni en altres edificis municipals.

Qui el pot demanar?
Les persones interessades de forma conjunta.

Període de l’any en que es pot realitzar:
Durant tot l'any excepte el mes d’agost.

Termini de sol·licitud:
Abans de la caducitat de l'expedient del registre civil.

Requisits a complir: (Aquests requisits només són orientatius, la informació la dona el Registre Civil en TOT CAS)
1. Ser major d'edat, major de 16 anys emancipat o bé tenir de 14 a 16 anys amb dispensa judicial.
2. Només es pot contraure matrimoni amb una persona, no poden estar casat amb dues persones alhora.
3. No poden contraure matrimoni entre si els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.
4. No poden contraure matrimoni entre si els condemnats com autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells.
5. En cas que l'instructor estimi que algun dels contraents està afectat per deficiències o anomalies psíquiques, reclamarà del metge del Registre Civil el dictamen facultatiu oportú que declari la seva aptitud per donar el consentiment.

Documentació que cal aportar pel tràmit municipal:
1.La sol·licitud de matrimoni civil emplenat i signat pels sol·licitants (original i fotocòpia).
2.Fotocòpia dels dos DNI dels contraents (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència), i original i fotocòpia dels dos DNI dels dos testimonis (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència).
3.Full de liquidació un cop s’ha abonat la taxa corresponent (si no ho han fet quan es presenti la instància, ho poden presentar més endavant com a màxim dos dies abans de la realització del casament civil)

Tràmit pas a pas:
Els contraents han d’acreditar, en expedient tramitat al Registre Civil segons la legislació vigent (Codi Civil) que reuneixen tots els requisits de capacitat per contraure matrimoni. És per aquest motiu que primer de tot han d’anar a sol·licitar la informació de la documentació requerida al Registre Civil de SVH .

Un cop els contraents tinguin clar que volen celebrar el matrimoni per autoritat municipal el procediment és el següent:

Reservar dia i hora o bé al SIAC o directament al departament d'Alcaldia.

Omplir la sol·licitud de matrimoni civil .

Adjuntar els DNI dels contraents i dels testimonis.

Lliurar el full de pagament de la taxa, segons el tipus de casament indicat en la sol·licitud

Lliurar una còpia de la instància presentada perquè els contraents la puguin presentar juntament amb l’altre documentació requerida pel jutjat, i d’aquesta manera, aconseguim informar al Registre Civil que la celebració es portarà a terme a l’Ajuntament i no a les seves dependències.

Observacions:
Cal tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil del domicili de qualsevol dels contraents, que autoritzi la celebració del casament.
Tots els documents que hagin de ser expedits pels Registres Civils espanyols, poden ser sol·licitats en el Registre Civil del lloc de residència.
Un cop realitzat el casament, els contraents hauran de lliurar l’acta de matrimoni al Registre Civil abans de 5 dies, i els lliuraran el corresponent llibre de família.

Last update 04.12.2013 | 10:57