|
 

Certificat de béns

Aquest tràmit permet obtenir el certificat que acredita els béns que posseeix la persona interessada al municipi i els conceptes pels quals tributa a l'Administració municipal. Per a la seva elaboració es comproven les dades que figuren sobre el o la contribuent als diferents Padrons Fiscals, com el de l'Impost de Béns Immobles (IBI), el de Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), etc.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. L'àmbit corresponent comprovarà les dades als padrons fiscals i emetrà el certificat corresponent.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Més informació:
És un document que es sol necessitar per obtenir determinades prestacions com, per exemple, justícia gratuïta o accés als habitatges de protecció oficial. 

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 05.04.2013 | 13:36