|
 

Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència)

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir, del temps de residència amb anterioritat), de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de convivència) o d'una persona difunta que residia en un domicili, d'acord amb les dades que consten al Padró Municipal d'Habitants.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
1. Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Documentació que cal aportar:
El document a aportar en tots els casos és:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE/passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

En cas que es tracti del supòsit de persones de baixa o difuntes, cal aportar la documentació complementària:
2. Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. L'Ajuntament expedirà el certificat d'empadronament.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). 

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 26.03.2013 | 21:22