|
 

Compulsa de documents

Aquest tràmit permet obtenir la compulsa d'un document.Consisteix en certificar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original. La còpia compulsada té la mateixa validesa que l'original i, en cap cas acredita l'autenticitat de l'original.


Qui el pot demanar?
Qualsevol ciutadà

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Document original que es vol compulsar.
2. Fotocòpia a compulsar.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu el document original que voleu que es compulsi i la seva fotocòpia.
2. En cas que apliqui, pagar la taxa corresponent.
3. Obtindreu, en el termini que fixi l'Ajuntament, la compulsa de les fotocòpies aportades (si el volum de documents a compulsar és elevat pot ser que la compulsa no es faci al moment i es lliuri en els dies posteriors).

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

Més informació:

Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia:
Model A-4 ......................................................0,2706 €
Model A-3 ......................................................0,5202 €
Joc de Ordenances (El joc senser) .................41,00 €
Confrontar documents .....................................1,50 €
Validació de poders/Bastanteig escriptures .....30,75 €
Copia Planol escala 1:500 .............................15,00 €

Les fotocopies i la confrontació de documents restaran exempts de pagament si formen part d’un expedient d’interès municipal.

Last update 05.04.2013 | 13:30