|
 

Comunicació prèvia d'obres

Aquest tràmit permet la comunicació, per part de la ciutadania, de la realització d’obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement.

Aquest tràmit s'aplica a:

- Les obres que, d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

- El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

- La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

- La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública

 

Obres que poden seguir aquest tràmit:

Obres de reforma/rehabilitació/reparació/manteniment/millora-modernització com ara:

 - Reformes interiors (integrals, de cuines i banys, renovació de paviments, cel rasos, revestiments, etc.)

 - Rehabilitació de cobertes, terrats, façanes, patis (que no en modifiquin la composició o el volum)

 - Reparació d’elements estructurals (que no modifiquin el conjunt de l’estructura)

 - Reformes de locals.

 - Instal·lació de rètols.

 - Obres en vestíbuls comunitaris.

 - Obres en patis, tanques i reparació de murs existents.

 

Quan aquestes obres es vulguin realitzar en finques que es trobin en sòl no urbanitzable, no es podrà seguir el tràmit de comunicació prèvia. Sinó que s’haurà de seguir el tràmit de llicència d’obres.

 

Si teniu dubtes de quin tràmit seguir per a les obres que voleu executar, podeu consultar l'assessor d'activitats i obres al següent enllaç:

http://www.svhtramits.cat

Podreu trobar-hi informació referent a tràmits d'activitats i de tramitació d'obres.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Abans de l'inici de les obres. 

Requisits a complir:
Aportar tota la documentació que es determini com a necessària.
Que la tipologia de les obres no estigui sotmesa a llicència.
Que les obres es realitzin en sòl urbà.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la comunicació i aporteu la documentació corresponent.
2. Si la comunicació s’ajusta formalment als criteris establerts, des de l'Ajuntament us facilitaran el comprovant de la comunicació prèvia.
3. Amb aquest document disposeu del termini que hagueu indicat a la comunicació per poder realitzar les obres.

Termini de resolució:
Es poden iniciar les obres de forma immediata i l’administració municipal està facultada per verificar les dades que consten a la comunicació i a la documentació presentades.


Documentació que cal aportar:

Tipus 1 - Obres que requereixen que intervingui un tècnic/a competent:

Obres que afectin elements estructurals o fonaments (Reforç de sostres, obertura de buits en parets, reparació de murs de contenció, tanques que facin contenció de terres)

Reparació / rehabilitació de façanes, cobertes, terrats, patis, mitgeres, etc.).

Obres que modifiquin la distribució (encara que siguin envans), tant en habitatges com en locals.

Enderrocs.

Obres que requereixin de bastides o altres medis especials.

Documentació:

- Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

- Assumeix de direcció signat pel tècnic

- Documentació tècnica que inclogui: Memòria, justificació de normativa aplicable, justificació de càlculs, pressupost, plànols.

- Estudi /estudi bàsic de seguretat i salut

- Estudi de gestió de residus

- Full de declaració de residus

- Certificat d’aliniacions i rasants (quan es tracti de tanques a vial).

- Autorització d’altres administracions (quan es tracti d’obres dins àmbit de protecció de rieres, carreteres, vies de tren).

 

Tipus 2 - Obres que no requereixen que intervingui cap tècnic/a:

Obres que no afectin elements estructurals, ni modifiquin la distribució, i que no generin increment de sobrecàrregues (afegir paviments).

Documentació:

- Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

- Breu descripció de l’obra.

- Pressupost de l'obra.

- Fotografies

 

Tipus 3 - Obres vinculades a una activitat econòmica:

Obres d’adequació de locals comercials, segons els supòsits caldrà aportar una o altre documentació específica, tal i com s’estipulen en aquest.

Cal tenir el vistiplau del Servei Local de Català (SLC), del Consorci per a la Normalització Lingüística, sobre l'adequació del/s text/os de la retolació interior i exterior a la Llei 1/1998, de política lingüística. Per obtenir-lo, s'ha de fer arribar l'imprès de justificació de la retolació interior i exterior degudament omplert al SLC. En cas de dubtes sobre el/s text/os de la retolació, es pot demanar assessorament gratuït al SLC.

Documentació:

- Formulari de comunicació prèvia d’obres vinculades a una activitat econòmica
- Descripció de les obres
- Pressupost
- Fotografies de la zona d’obres (previ a la realització de les obres)
- Imprès de justificació de la retolació interior i exterior amb el vist i plau del Servei Local de Català

Last update 23.10.2020 | 10:12