|
 

Designació de beneficiaris/àries d'un dret funerari

Aquest tràmit permet a la persona titular del dret funerari sobre una sepultura, designar les persones que, en el moment de la defunció d'aquest, esdevindran beneficiàries del dret.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Títol funerari del qual es volen designar beneficiari/s.

Addicionalment, i en cas que no pugui comparèixer el titular del dret, cal aportar la documentació complementària següent:
3. Document notarial de nomenament de la persona o persones que es designen beneficiàries.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. L'Ajuntament anotarà la designació del beneficiari o beneficiaris del dret funerari.

Més informació:
La persona beneficiària, en el moment en què es produeixi la defunció de la persona titular, haurà de tramitar el canvi de titularitat corresponent.  

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 25.03.2013 | 15:47