|
 

Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin. L'Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions, el pressupost i el programa d'activitat anual. Quan l'entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes de l'Ajuntament, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i als altres registre públics on constin.

 

Qui el pot demanar?
La persona que representi legalment a l'entitat o associació.  

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
1. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.
2. La baixa o modificació s'ha de realitzar també a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat o a altres registres públics.

Documentació que cal aportar:
Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
Modificació: 
1. Documentació acreditativa de les modificacions de les dades (original i còpia).
2. Estatuts de l'entitat o associació en cas de modificació dels estatuts (original). 

Baixa:
3. Certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o d'altres registres públics (o l'extracte de l'assemblea on s'ha decidit la dissolució)- signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia).  

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu el model, adjunteu-hi la documentació.
2. Presenteu-ho a un dels punts del registre de l'Ajuntament.
3. Es procedirà al trasllat al departament corresponent que realitzarà la modificació o baixa al registre. 

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). 

Last update 16.04.2013 | 13:36