|
 

Informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic

Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe urbanístic que acredita la compatibilitat d'una activitat i l'establiment on es vol exercir amb el règim d'ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i suficiència dels serveis públics que exigeix l'activitat.

- En el cas de les llicències per espectacles públics i activitats recreatives, aquest informe s'ha d'adjuntar a les sol·licituds d’autorització de la Generalitat d’establiments oberts al public de règim especial, així com en les activitats sotmeses a llicència municipal per a l’obertura d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles publics i activitats recreatives. En els casos en els quals es requereix la llicència municipal, l’informe urbanistic s’emetra d’ofici durant la tramitació, sens perjudici que potestativament el titular el pugui demanar amb caràcter previ.

- En el cas de les activitats sotmeses a règim d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública també s'ha d'adjuntar aquest informe a la sol·licitud d'autorització ambiental; a la sol·licitud d'autorització d'establiment obert al públic de règim especial; a la consulta sobre si una activitats s'ha de subjectar al procediment de declaració d'impacte ambiental; a les comunicacions prèvies ambientals, etc.

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Plànol d’emplaçament on s’identifiqui clarament la finca on es vol ubicar l'activitat projectada.
3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
4. Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
5. Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra petició.
3. L'àmbit corresponent emetrà l'informe urbanístic.

Termini de resolució:
El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes, tret dels supòsits en què aquest s’hagi d’emetre en la comunicació prèvia, que el termini serà de vint dies.

Last update 12.05.2013 | 10:52