|
 

Llicència d'obres majors. De parcel·lació urbanística

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície).
És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
PROMOTOR DE L’OBRA:
1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte i constructor.
2. En cas que el promotor sigui una societat, fotocòpia de l’ escriptura de constitució d’aquesta.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FINCA:
1. Memòria justificativa , que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
2.Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·licita.
3. Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
4. Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
5.Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
6.Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

DOCUMENTACIÒ TÈCNICA:
1. DOS EXEMPLARS (mínim) DEL PROJECTE EXECUTIU , complets i signats visats , pel promotor i autor del projecte competent.
Que contingui: Memòria amb descripció de les finques inicials i resultants.

És imprescindible que s’inclogui en tots els caso s:
- Plànol amb transcripció oficial del P.G.M. o planejament posterior que el desenvolupi, on s’expressi clarament la situació de la finca ben delimitada, indicant les distàncies de les llindes respecte a l’edificació i/o profunditat edificable, amplada de vial real i/o la determinada pel P.G.M., i la referència registral.
- Plànol de parcel·lació a escala E 1:100 ó 1:200, acotat i grafiant les finques incials i resultants.
- Plànol topogràfic E. 1:100 amb corbes de nivell de la totalitat de la finca i amb referència a les finques veïnes i al vial amb el qual confronta (indiqueu voreres, calçada, fanals, pals ...). Cal indicar: superfície de la parcel•la, dimensions, situació delimitada de l’edifici proposat i/o existent i distàncies a llindars, així com nivell de les plataformes si es modifica el terreny (plànol d’ordenació). Cal presentar-lo digitalitzat en format CAD (.DWG, .DGN) o SHAPE (GIS) amb coordenades georefenciades en sistema EPSG-25831 (UTM fus 31-25831).
- Fitxes descriptives dels lots resultants.

2. ASSUMEIX de direcció de l'arquitecte.

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu l'imprès de sol·licitud de llicència urbanística i presenteu-lo adjuntant la documentació especificada.
2. Feu el pagament de la taxa corresponent.
3. Des de l'àmbit corresponent procediran a fer l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local.
4. L'Ajuntament us farà arribar la resolució de la llicència.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 16.10.2019 | 12:05