|
 

Llicència per a la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars (siguin provisionals o permanents)

Aquest tràmit permet obtenir llicència corresponent per a instal·lar cases prefabricades i instal·lacions similars (siguin provisionals o permanents).Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
Amb antelació a l'inici de les obres que fixi l'Ajuntament.  

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
1. Plànol de situació o emplaçament de la finca.
2. Plànol de les obres dins la finca.
3. Memòria descriptiva de les obres.
4. Pressupost de l'obra. 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i els documents indicats.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud i, en cas que correspongui, dels dipòsits corresponents (reposició, residus, etc.).
3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.
4. Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini determinat per iniciar-les i un altre per acabar-les que us indicarà l'Ajuntament. 

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. 

Last update 19.05.2013 | 18:24