|
 

Petició de recollida selectiva de residus per a establiments i indústria

Aquest tràmit permet sol·licitar per part dels establiments un servei municipal complementari de recollida selectiva de residus, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus.
A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la llei de residus, tenen la consideració d'assimilables als municipals.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
No es requereix aportar cap documentació.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud.
2. Si les dades són correctes, sereu inscrits al servei de recollida selectiva per a establiments.
3. Haureu de satisfer la taxa corresponent.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.  

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 26.03.2013 | 23:27