|
 

Bases reguladores i convocatòria de la subvenció de suport a activitats i programes culturals.

Suport a activitats i programes culturals que complementin i/o supleixin la competència municipal. Han de tenir la finalitat de millorar la cohesió social de la ciutat, dinamitzar la vida cultural, crear i promoure el teixit associatiu, i afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

Publicació BOPB

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Província (BOP) de l'aprovació per la Junta de Govern Local de les Bases específiques de les subvencions i de la convocatòria pública d'aquestes per a l'any 2016.

Last update 13.03.2017 | 01:49