|
 

Bases reguladors específiques de participació ciutadana per l'atorgament de subvencions pel funcionament de les AA.VV. de Sant Vicenç dels Horts per l'any 2016

L'objecte es potenciar el teixit associatiu de Sant Vicenç dels Horts expressat a través de les seves associacions de veïns i veïnes, per tal que aquestes puguin desenvolupar tant la seva activitat diària, com projectes específics de clar interès públic, vertebrant a la societat civil tot tenint-la com a màxim protagonista de les accions, els continguts i els objectius.

Publicació BOPB

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Província (BOP) de l'aprovació per la Junta de Govern Local de les Bases específiques de les subvencions i de la convocatòria pública d'aquestes per a l'any 2016.

Last update 13.03.2017 | 01:49