|
 

Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions

Aquest tràmit permet la comunicació prèvia a la primera ocupació o la utilització de les edificacions de nova construcció o bé aquelles que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació. La comunicació de primera utilització acredita que l’obra s’ajusta al projecte tècnic aprovat i s’empara en la llicència d’obres concedida.

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:

Dins del mes següent a l'acabament de l'obra.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Certificat de final d’obra signat per la direcció facultativa í visat pel corresponent Col·legi Oficial on s’acrediti la data de finalització de l’obra i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el projecte sobre el que es va obtenir la llicència i la normativa vigent i que estan en condicions de ser utilitzades.
3. Còpia de la Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (902N).
4. Fotocòpia de l’alta en l’impost sobre béns immobles (IBI).
5. Llibre de l’edifici i DET (Document d’especificacions tècniques)
6. Justificant de la carta de pagament de la fiança i full de transferència bancària.

En cas que es tracti d’edificis plurifamiliars, a més cal aportar la documentació complementària següent:
7. Certificat de tramitació del Projecte de telecomunicacions.
8. Còpia de l’Escriptura de divisió horitzontal o d’obra nova (edificis plurifamiliars)

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu l'imprès de sol·licitud, adjunteu i presenteu els documents indicats.
2. Feu el pagament de les taxes corresponents.
3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

 

Termini de resolució:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Last update 04.10.2013 | 13:25