|
 

Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres elements estructurals)

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de bastides, grues o elements anàlegs.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Requisits a complir:
1. Disposar de la corresponent llicència d'obres.

Documentació que cal aportar:
Els documents a aportar en tots els casos són: 
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Llicència d'obres. 

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària:

Grua desmuntable:
3. Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació. 
4. Full d'assumpció tècnic de direcció, visat. 
5. Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut). 
6. Certificat segellat per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat.

Tràmit pas a pas:
1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe i, si és favorable, prèvia liquidació de taxes, s'atorgarà la llicència.
3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es lliurarà la llicència.

Last update 18.06.2014 | 10:24