|
 

Duplicat de placa de gual o número de finca

Aquest tràmit permet obtenir una placa nova corresponent a un gual o número de finca per substituir una altra amb motiu de deteriorament o robatori.
 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
En el cas de demanar el duplicat de placa de gual, cal complir els requisits 1, 2 i 3.
Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic. 
1. Que estigui donat d'alta al padró de guals. 
2. Ser titular de la llicència del gual. 
3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.
 

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. En el cas de sol·licitud per deteriorament, la placa de gual deteriorada 

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
2. Pagueu les taxes aplicables.
3. Si la documentació és correcta, l'àmbit responsable emetrà el duplicat de la placa. 

Més informació:
La col·locació i el manteniment de la placa anirà a càrrec del titular del gual o finca.  

Last update 23.12.2014 | 12:34