|
 

Certificat d'acreditació de referència cadastral

Aquest tràmit permet obtenir un certificat acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, valor cadastral, titularitat i dades físiques).Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. 

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
1. Instància emplenada i signada per l’interessat.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
1. Plànol d’emplaçament E:1000 de la finca.
2. Fotocòpia últim rebut IBI

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent emetrà la certificació. 

Més informació:
En el cas de les herències, els hereus no podran sol·licitar certificat de béns immobles del causant a través del Punt d'Informació Cadastral, sinó que hauran d’acudir a la Direcció General de Cadastre.
En el cas de les comunitats de propietaris, el/la president/a de la comunitat és qui ostenta la representació de la mateixa. El càrrec haurà d’acreditar-se mitjançant presentació de l’acta de la junta de propietaris en la qual ha estat nomenat. L’administrador/a de la comunitat de propietaris pot sol·licitar el certificat sempre que tingui l’autorització el/la president/a de la comunitat. 

Last update 04.10.2013 | 13:24