|
 

Certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis

Aquest tràmit permet obtenir un certificat emès per l’Ajuntament on s’indica l'antiguitat i legalitat d’una construcció, que acredita que la construcció no té cap expedient sancionador i que el que està construït s’ajusta a la normativa i als projectes aprovats per l’Ajuntament.

Qui el pot demanar?:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l'any en què es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Instància emplenada i signada per l’interessat.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
1. Plànol d’emplaçament E:1000 de la finca.
2. Fotocòpia últim rebut IBI  

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent emetrà la certificació. 

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.10.2013 | 13:24