|
 

Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha. 

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
1. Imprès específic de sol·licitud degudament complimentat.
2. Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

Tràmit pas a pas:
1. Abans d'iniciar el tràmit a l'OMIC, és recomanable adreçar-se a l'establiment i plantejar la queixa o reclamació, ja sigui a través del servei d'atenció al client o bé omplint un full de reclamació (tots els establiments tenen l'obligació de tenir-ne). L'establiment ha de donar resposta en el termini màxim d'un mes.
2. En cas que aquesta via no hagi estat satisfactòria podeu adreçar-vos a l'Ajuntament i omplir l'imprès de reclamació/denúncia.
3. Des de l'àmbit corresponent s'estudiaran els fets plantejats i s'iniciaran d'ofici les actuacions tendents a la resolució.
4. Tant si es considera que hi ha hagut una infracció o no, es comunica a la persona denunciant, de manera motivada, el resultat de la reclamació/denúncia.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Com tramitar-ho?

 • Presencialment

  Ajuntament
  Carrer del Calverol, 6-8 | 08620 Sant Vicenç dels Horts
  Telèfon: 93 602 92 00
  Fax: 93 396 98 33
  Correu electrònic: omic@svh.cat

Informació relacionada

Pàgines/seccions

Consum
Last update 16.07.2014 | 12:17