|
 

Assabentat d'obres

Aquest tràmit permet la comunicació, per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement.
Aquest tràmit s'aplica a les obres per a les que no sigui necessari un projecte tècnic, ja que no alteren estructura, l'aspecte exterior de la construcció, no modifica les distribucions (no es fan enderrocament d’envans ni noves distribucions), ni afecten la seguretat de les construccions existents i que no s'exigeix una llicència d'obres en l'aplicació de la normativa urbanística.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Amb l'antelació a l'inici de les obres que fixi l'Ajuntament. 

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Plànol de situació on s’assenyali la ubicació de la finca en el terme municipal.
3. Breu descripció de l’obra.
4. Pressupost de l'obra. 
5. Si s'escau, designació del contractista de les obres.  

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i aporteu la documentació corresponent.
2. Si les obres s’ajusten als criteris establerts, des de l'Ajuntament us facilitaran el comprovant de la comunicació prèvia.
4. Amb aquest document disposeu d’un termini per realitzar les obres.

Termini de resolució:
Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada. 

Last update 04.10.2013 | 13:24