|
 

Certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament la constatació sobre un plànol topogràfic l'alineació de sistemes urbanístics (vials, zones verdes i equipaments), permetent la correcta redacció de projectes d'edificació i altres tràmits que ho requereixin.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
1. Instància emplenada i signada per l’interessat.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
1. Plànol d’emplaçament de la finca E:1000
2. Fotocòpia de l’ escriptura de propietat de la finca.
3. Fotografies de l’estat actual de la finca i confrontants ( cal que expressi clarament la situació amb la via pública )
4. Plànol topogràfic E. 1:100 amb corbes de nivell de la totalitat de la finca i amb referència a les finques veïnes i al vial amb el qual confronta (indiqueu voreres, calçada, fanals, pals ...). Cal indicar: superfície de la parcel·la, dimensions, situació delimitada de l’edifici proposat i/o existent i distàncies a llindars, així com nivell de les plataformes si existeixen (plànol d’ordenació).
5. Plànol topogràfic en suport informàtic.

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent emetrà la certificació.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.10.2013 | 13:24