|
 

Comunicació de les fases d'execució d'una obra i sol·licitud d'inspecció

Aquest tràmit consisteix en la comunicació a l'Ajuntament de les diferents fases d'execució de les obres per part del titular d'una llicència d'obres que ho requereixi.
A nivell general, les fases d'execució d'una obra són:
- Comunicació de l'acabament de l'estructura corresponent al sostre i sol·licitud de primera inspecció:
- De la planta baixa en les obres de nova planta
- De la primera que s'addicioni en obres d'ampliació
- Comunicació de l'acabament de la coberta d'aigües i sol·licitud de segona inspecció.
- Comunicació de l'acabament de les obres i sol·licitud de tercera inspecció.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any. 

Termini de sol·licitud:
La comunicació de l'acabament de la 1a o la 2a fase s'ha de presentar amb 5 dies d'antelació a la data prevista per a l'acabament.
La comunicació de l'acabament de les obres s'ha de presentar en el termini màxim de 15 dies des de la conclusió.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic. 

Documentació que cal aportar:
Segons la fase d'execució, cal aportar els documents indicats a continuació:
- Per l'acabament de la 1a i 2a fase cal aportar:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Número d'expedient i fase conclosa.

- Per l'acabament de les obres:
3. Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pel corresponent Col·legi Oficial, on s'acrediti la data de finalització, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i les modificacions autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades. En el certificat final d'obra:

    a) El director/a de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les mateixes i controlat quantitativament i qualitativa la construcció i la qualitat d'allò edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció.
    b) El director/a de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, estant aquest en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d'ús i manteniment.
4. Certificat de l'adequació de l'edifici acabat a tots els requeriments exigits.
5. Relació dels controls realitzats durant l'exercici de l'obra i els resultats.
6. Plànols acotats, a escala 1:50 o 1:100, de la realitat de la fonamentació efectuada, amb indicació precisa de les seves característiques, dimensions, cotes de suport sobre el terreny i fatigues de treball i admissibilitat en les diverses superfícies de suport, així com les xarxes de claveguerons, pericons i sifons enterrats o no deixats vistos, amb les especificacions suficients per localitzar-los fàcilment.
7. Certificat final d'obra del tècnic/a director/a de telecomunicacions, si s'escau.
8. Declaració cadastral de nova construcció.   

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu la sol·licitud de comunicació i adjunteu-hi la documentació corresponent segons la fase d'execució.
2. L'Ajuntament procedirà a efectuar la inspecció corresponent. 

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.10.2013 | 13:25