|
 

Comunicació d'inici d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament que s'inicien les obres previstes per a les quals es disposa d'una llicència concedida.


Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
El termini màxim per fer aquesta comunicació és fins a 1 any a comptar des del dia següent a la data de notificació de l'acord de concessió de la llicència. 

Requisits a complir:
S'han d'haver complert les condicions prèvies exigides a la llicència abans de la comunicació d'inici de les obres.

Documentació que cal aportar:
1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte o constructor, en el que es notifiqui la data d’inici de les obres i que ja s’han complert amb les condicions prèvies exigides a la llicència.

DOCUMENTACIÒ COMPLEMENTÀRIA:
1. En cas de necessitar ocupar la via pública caldrà aportar el plànol d’emplaçament de la finca acotant la zona i el temps previst per a l’ocupació.
2. Cartes de pagament (garanties, placa, complementàries)

Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància i la documentació indicada a l’apartat corresponent.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 04.10.2013 | 13:25