|
 

Decidim SVH

Canals de participació permanents

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts disposa d'un Reglament de Participació Ciutadana, que marca les diferents formes de participació que la ciutadania té al seu abast per fer arribar l'opinió i incidir en la gestió del municipi. En aquest sentit, s'emmarquen les audiències públiques sobre pressupostos; els Consells Municipals; les Taules Sectorials; o les Xarxes Sectorials, entre d'altres mecanismes. Així, doncs, el Reglament de Participació Ciutadana és l'eix vertebrador de totes les polítiques de participació. Es pot consultar aquí. 

Les persones empadronades majors de 16 anys formen part del Registre Municipal de Participació i per tant poden participar en la presa de decisions dels processos participatius. Les persones no empadronades però que demostrin una vinculació amb Sant Vicenç dels Horts, poden inscriure’s a través d’un model normalitzat d’instància, acreditant els requisits que contempla el Reglament de Participació. Es pot trobar aquí.

Espais de participació:

1- Comissió de Participació
Les decisions de la Comissió seran únicament decisions de forma sobre els processos i mecanismes de participació com a instruments. La Comissió no esta autoritzada per prendre decisions fermes de contingut sobre les temàtiques que es portin a participació. La decisió sobre el contingut correspon únicament a la ciutadania.

La comissió està formada per:

  • Un/a representant de cada candidatura presentada a les darreres eleccions municipals que hagi obtingut més d’un 3% dels vots
  • L’alcalde/essa
  • Regidor/a de Participació Ciutadana
  • Un representant de cada Taula i/o Consell
  • Tres representants de la ciutadania
  • Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tindran veu però no vot.

2- Consells municipals

Els Consells Municipals són uns òrgans de caràcter consultiu i de participació en una matèria concreta. Podran tenir caràcter decisori en els temes que Junta de Govern o el Ple Municipal delegui explícitament, en tots els altres temes tindrà caràcter consultiu.

L'objecte genèric del Consells és estimular i canalitzar la participació ciutadana i de les seves associacions en la gestió dels afers relatius a l'àmbit que els pertoqui, oferint un espai d'influència ciutadana i d’interrelació d'informació.

Hi participen els departaments municipals de l'àrea, les entitats i associacions i els grups municipals:
Consell econòmic i per a l'ocupació
 Consell Escolar Municipal
 Consell de Serveis Socials (en procés de constitució)

3- Taules sectorials

Les Taules sectorials són uns espais de caràcter consultiu, de coordinació i de participació en una àrea concreta.
L'objecte genèric de les Taules és estimular i canalitzar la participació ciutadana i de les seves associacions i entitats en la gestió dels afers relatius a l'àmbit que els pertoqui, oferint un espai d'influència ciutadana i d’interrelació d'informació.
Hi participen els departaments, les entitats i associacions i els grups municipals
Taula de Cultura
Taula de l'Esport
Taula de barris i medi ambient 
Taula pel Dret a l'Habitatge
 Consell d'Igualtat

4- Xarxes sectorials

Les Xarxes sectorials són uns espais de coordinació entre entitats i els departaments municipals de l'àrea
L'objecte genèric de les Xarxes és coordinar i intercanviar informació dels afers relatius a l'àmbit que pertoqui entre les diverses associacions i entitats en la gestió i el departament municipal corresponent
 Consell de la Gent Gran
 Xarxa Solidària
 Xarxa de cooperació i solidaritat
 Xarxa Joventut

5- Fòrums

Els Fòrums són espais sectorials de trobada i participació on es pot debatre, proposar, suggerir i queixar-se respecte qualsevol actuació municipal, i també ser-ne informats i opinar sobre l'actuació de les administracions públiques del municipi.

6- Processos Participatius

Els processos participatius tenen com a objectiu fer partícep a la ciutadania d'un projecte concret en què poden opinar i decidir.

La participació organitzada al voltant d’un projecte, oberta a la ciutadania afectada, i on els termes de la participació conformen un pacte entre les persones que representen el govern municipal i les que participen. Es desenvolupen per iniciativa de l’Ajuntament i/o a proposta d’un consell i, per descomptat, a partir d’una iniciativa ciutadana.
No tenen voluntat de permanència en el temps i responen a un objectiu que motiva la seva creació.

7- Debats

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts promou el debat entre els diferents grups municipals sobre temes d'interès local en un espai de la Ràdio de Sant Vicenç.