|
 

Escoles bressol municipals

Escoles bressol municipals

Les escoles bressol de titularitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts són centres escolars que imparteixen el primer cicle de l’Educació infantil, que és una etapa educativa de caràcter voluntari, acullen de manera regular infants de zero a tres anys d’edat. Formen part del sistema Educatiu i es regulen d’acord amb el que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol i el Decret 101/2010 de 3 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, que és l’Administració que n’autoritza la creació i el funcionament.

És un servei públic entès en el sentit de :

-Servei obert a la comunitat, on les famílies tinguin un punt de referència per consultar, informar-se i relacionar-se amb altres pares i mares i poder deixar-ne els infants, amb confiança, les estones que no els sigui possible atendre’ls directament.

-Servei que respongui a les necessitats concretes de la població, necessitats que recollim amb el contacte permanent i directe amb les famílies que tenen fills petits.

-Servei coordinat amb altres serveis educatius, sanitaris i socials que atenen la petita infància.

-Servei integrador, on tinguin cabuda tots els infants i les seves famílies, tot respectant les diferències i on es potenciïn els contactes entre les diferents generacions.

-Servei vinculat a l’entorn que faciliti el coneixement i el respecte per l’entorn natural i cultural. La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és la catalana així com la de totes les activitats i serveis que ofereix.

Escola Bressol el Petit Mamut
Carrer del Riu, 59
Telèfon: 93 656 48 28
llarinfants@svh.cat

Escola Bressol l’Alegria
Plaça del Trèvol, s/n
Telèfon: 93 656 37 49
lalegria@suara.coop
www.ebmlalegria.wordpress.com

Per a més informació:

SIAC (SERVEI INTEGRAL D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ)
Plaça de la Vila, 1
Telèfon: 900 111 656
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de dilluns a dijous 16.30 a 18.30 h
siac@svh.cat

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
Can Comamala
C. Mn. Jacint Verdaguer, 105-113
Tel. 93 656 98 26
A/e: educacio@svh.es

Last update 29.08.2017 | 09:34