|
 

Targeta la Blava

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts respecte de l’import que cal abonar per a l’accés a la Piscina de Sant Antoni La Blava, per tal de facilitar a les persones que es troben en situació d’atur, desocupació, als jubilats, als pensionistes i fills menors de 18 anys d’aquests l’accés a la piscina d’estiu.

La finalitat d’aquest ajut és fomentar i afavorir als vicentins i vicentines el lleure i l’esport en la temporada d’estiu i, malgrat que la crisis econòmica afecta majoritàriament els sectors més desafavorits i amb menys recursos, poder mantenir el percentatge d’accés que aquests col•lectius han tingut en els darrers anys durant la temporada de bany.

Destinataris

Podran sol•licitar la subvenció els ciutadans de Sant Vicenç dels Horts que estiguin en situació d’atur, desocupació, jubilats o pensionistes i fills d’aquests menors de 18 anys que convisquin amb aquests, així com famílies monoparentals, numeroses i en general a les famílies amb una capacitat econòmica baixa, tant pel que fa als progenitors com pels seus fills menors de 18 anys. 

Aquestes famílies a més, a hauran de reunir les següents condicions:

1. Tenir la residència en el municipi de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta condició serà comprovada en el moment de la presentació de la sol•licitud per part del Servei Integral d’Atenció al Ciutadà.
2. Estar en una de les situacions recollides en l’apartat 1 i presentar la documentació acreditativa d’aquesta circumstància. En el cas dels fills d’aquests, hauran de conviure al domicili familiar i ser menors de 18 anys.
3. Complir els terminis de presentació de les sol•licituds.
4. En el moment de la sol·licitud o de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb qualsevol Administració.


La finalitat d’aquest ajut és fomentar i afavorir als vicentins i vicentines el lleure i l’esport en la temporada d’estiu i, malgrat que la crisis econòmica afecta majoritàriament els sectors més desafavorits i amb menys recursos, poder mantenir el percentatge d’accés que aquests col•lectius han tingut en els darrers anys durant la temporada de bany.

Documentació acreditativa

Caldrà omplir una sol•licitud que es lliurarà al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1), on s’indicarà com a motiu de la mateixa “Subvenció accés Piscina de Sant Antoni La Blava” i dirigida a la Regidoria d’Esports

A la sol•licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol•licitant següent:


b) Documentació a aportar segons la situació personal:

b.1) Caldrà aportar original i còpia de la Declaració de la Renda de l’any objecte de la convocatòria o certificat de l’Agència Tributària conforme no s’està obligats a fer-la de tots els membres de la unitat familiar que convisquin junts, a excepció dels fills menors Pel que fa als fills majors de 18 anys han de presentar certificat conforme no han de fer la declaració IRPF, en el cas que sigui així.

b.2) En el cas de ser el destinatari de la subvenció descendent fins a primer grau (fills menors de 18 anys) caldrà aportar original i còpia de:

o Llibre de família o document que acrediti la filiació
o DNI dels dos progenitors
o Certificat de la situació en la què es troben els progenitors (veure apartat anterior b.1).

c) Declaració responsable de no tenir deutes pendents de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o altra Administració Pública i autoritzar a l’Ajuntament a fer les comprovacions oportunes (fiscal, laboral, relativa al padró o la que sigui necessària) pels mitjans de què disposi legalment.


No serà necessari la presentació de la documentació corresponents als punts a) i b), descrits anteriorment, que s’hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol•licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 13 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l’article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds es comunicarà una vegada es publiqui al BOP.

Last update 25.06.2019 | 11:23