|
 

Habitatge

Nota informativa moratòria hipotecària derivada del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Des del passat 19 de març fins el pròxim 3 de maig de 2020 es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari del seu habitatge habitual perquè suspengui el pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol i, durant aquest termini:

• no es podran meritar interessos,
• no es podran cobrar interessos moratoris,
• ni es podrà aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte.

Així mateix, l’entitat financera disposa de 15 dies per concedir la moratòria sempre que es compleixin els requisits següents:

1. Que la persona deutora hipotecària estigui en situació d’atur o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%.

2. Que els ingressos familiars, del mes anterior a la sol·licitud, no superin els 1.613,52 euros mensuals. No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) superi el 35% dels ingressos nets familiars.

4. Que com a conseqüència de l’emergència sanitària, la càrrega hipotecària en relació amb els ingressos s’hagi multiplicat per almenys 1,3.
Aquesta mesura també es fa extensiva a les persones fiadores, avaladores i hipotecants no deutores que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica anteriors, les quals també podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni de la persona deutora principal, abans de dirigir la reclamació del deute contra elles, encara que en el contracte s’hagi renunciat al benefici d’excussió.
Les entitats financeres tenen a disposició del seus clients un formulari específic per a realitzar la sol·licitud de moratòria a les seves pàgines web, i s’haurà de presentar juntament amb:

    a) Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.

    b) Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

    c) Llibre de família.

    d) Certificat col·lectiu d’empadronament històric.

    e) Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.

    f) Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

    g) Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.

    h) Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Per més informació feu clic aquí.

Informació sobre el lloguer (Ministeri de Foment)

Com a conseqüència de les mesures excepcionals aprovades per la declaració d'estat d'alarma i que tindrà efectes del 17 al 29 de març, amb possibilitat de pròrroga, us informem que qualsevol incidència en els vostres habitatges gestionats per la Borsa de mediació municipal, o per tràmits urgents en matèria d'habitatge podeu contactar mitjançant bústia de correu electrònic o telèfon mòbil dins l'horari habitual d'atenció ciutadana:

- habitatge@svh.cat

- estede@provivienda.org

- telèfon: 663703918

Mentre duri aquesta excepcionalitat no hi haurà ATENCIÓ PRESENCIAL.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Consistori

María Peláez