|
 

Qualitat Ambiental

Pla d'Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (PASMQA)

La redacció del Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PASMQA), s’emmarca en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric i té com a objectiu principal reduir els nivells de NO2, no només per millorar la qualitat de l’aire, sinó també per evitar la sanció de la Comissió Europea per incompliment dels nivells d’immersions màxims establerts.

El Pla incideix també en la reducció de les concentracions de partícules, amb l’objectiu de complir amb els criteris de la OMS. 

La vigència del Pla s’estableix per al període 2019-2025.

INFORME D'ANÀLISI DEL IMPACTE ACÚSTIC DEL PAVELLÓ FRANCESC MACIÁ


El present document té com a finalitat assessorar al client en l’àmbit d’enginyeria acústica per a aconseguir el compliment de les normatives vigents en matèria de protecció contra el soroll per a les diferents activitats que es realitzen a l'interior d'un pavelló esportiu.

A la columna de "Documentació" podeu consultar el contingut íntegre de l’estudi.

Estudi de qualitat de l'aire de compostos orgànics volàtils al barri de Sant Josep i de Can Ros

Amb la intenció de completar la informació que es disposa sobre la qualitat de l’aire que es respirem, s’ha realitzat un estudi de control químic de de compostos orgànics volàtils al barri de Sant Josep i de Can Ros, l'estudi s'ha fet sobre les substàncies que habitualment no es mesuren.

A la columna de "Documentació" podeu consultar el contingut íntegre de l’estudi.

En marxa la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric

La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb la qual col·labora l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, ja està en marxa. En aquest sentit, la ciutadania pot consultar en aquesta pàgina web els nivells d’aquest agent en l’aire ambient i les previsions.

A més, en cas que se superin determinats nivells, o els models indiquin que aquests nivells poden ser moderadament elevat, s’emetran avisos preventius per part de l’Agència de Salut Pública i també del consistori. Alhora, ja es difon una bateria de recomanacions perquè la ciutadania estigui preparada si hi ha un avís o un avís preventiu, com per exemple que la població més sensible redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

L'ozó troposfèric i la capa d'ozó

L'ozó es troba de manera natural a l'atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera. És l'anomenada capa d'ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres.

D'altra banda, l'ozó també es troba a la capa de l'atmosfera més propera a la superfície terrestre (l'anomenada troposfera, que comprèn el tram d'atmosfera entre el sòl i uns 10 km). Aquest ozó s'anomena ozó troposfèric i se’n fa seguiment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) perquè és un contaminant.

L'ozó troposfèric pot trobar-se en concentracions superiors a les habituals a l'atmosfera i, en aquest cas, pot ser considerat un contaminant atmosfèric.

L'ozó és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament a l'atmosfera per una font, sinó format a partir de reaccions fotoquímiques (activades per la llum solar) entre contaminants primaris. Concretament, es forma ozó quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa al llarg d'un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores). Així, l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la primavera i l'estiu. Els principals precursors de l'ozó (NOx i COV) s'emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes.

L'ozó troposfèric d'origen natural es forma a partir dels òxids de nitrogen (NOx) presents de manera natural a l'atmosfera i dels compostos orgànics volàtils (COV) biogènics, però també per intrusions d'ozó estratosfèric o per descàrregues elèctriques d'una tempesta.

Consulta de la qualitat de l'aire

Consulta els nivells de qualitat de l’aire,  els informes i balanços de qualitat de l’aire per anys que es mesuren a les estacions automàtiques i manuals de control de la contaminació de l’aire instal·lades a Sant Vicenç dels Horts.

La informació i les dades ambientals mostren dades provisionals que es troben en procés de validació, per tant, poden no ser correctes com conseqüència del manteniment o anomalies del funcionament.

Per fer la consulta cal entrar al link de les dades de la qualitat de l'aire. Després, per trobar les nostres estacions de forma geogràfica en el mapa, primer cal clikar l’etiqueta de “Filtres” (a la part superior esquerra de la pantalla) , tot seguit, a la casella “Tria una zona del municipi” s’ha de triar l'opció de l'Àrea de Barcelona i a continuació, a la casella Tria un municipi, cal seleccionar  Sant Vicenç dels Horts.

El control del nivell d'exposició a camps electromagnètics

El projecte de la Governança Radioelèctrica té un doble objectiu:

- d'una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat, per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques,

- el desplegament d'antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

El control del nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, tots els nivells mesurats, tant pels equips fixos de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica: http://governancaradioelectrica.gencat.cat

Fonts: Generalitat de Catalunya.

 

Last update 18.03.2019 | 12:49