|
 

Eines per fer front a la crisi de la Covid-19

Eines per a la reactivació econòmica per a empreses, comerços i persones autònomes

AJUDES 


1. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT TEMPORAL D'ACTIVITAT RD Llei  8/2020, de 17 de març

QUI S’HI POT ACOLLIR
S’hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l’activitat directament a causa de la declaració d’estat d’alarma. També les persones autònomes societàries i el socis cooperativistes que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi. També hi tindran dret les que tot i no estar afectades de manera directa per la declaració d’estat d’alarma, en el mes anterior al qual se sol•licita la prestació puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.

També poden optar els autònoms amb treballadors al seu càrrec en alguna de les 2 situacions previstes (tancament o reducció de la facturació) en el cas que hagin presentat un ERTO pels seus treballadors

IMPORT
L’import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l’import de la prestació serà del 70% sobre la base mínima de cotització.

SOL·LICITUD
Amb caràcter general, la gestió de la prestació correspon a les Mútues col•laboradores amb la seguretat Social, per tant les persones autònomes l’han de tramitar a través de la mútua triada per cobrir les contingències per cessament d’activitat (atur). Les Mútues han establert els seus propis formularis on-line per a sol•licitar-ne aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat. Cal que us poseu en contacte amb la vostra mútua, o gestor autoritzat.

En tractar-se d’una prestació extraordinària, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha donat la indicació de que NO es tramiti la baixa de l’activitat ni en la seguretat social (baixa d’autònoms) ni a l’Agència Tributària.

Instruccions de  la Seguretat Social per a sol.licitar la prestació extraordinària aquí

 

IMPORTANT: Aquesta prestació NO ES DEIXARÀ DE PERCEBRE QUAN ES RETORNI A L'ACTIVITAT. Es continuarà cobrant fins que s'acabi el període d'Estat d'Alarma.

 

  

2. AJUT PER A PERSONES AUTÒNOMES AFECTADES PER EL CORONOVIRUS Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril

QUI S’HI POT ACOLLIR
Persones treballadores autònomes, persona física, amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposin de fons alternatius d'ingressos. S’ha d’acreditar reducció dràstica d’ingressos en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.
En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA

IMPORT
La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros i es farà en un pagament únic.

SOL.LICITUD
El tràmit és telemàtic, requereix certificat digital, i és vàlid l’IdCat Mòbil.


Aquesta ajuda és incompatible amb la de cessament d’activitat i es pot tramitar des del 6 d’abril fins al 5 de maig a l’enllaç següent: Sol.licitud

S’ha habilitat un apartat de preguntes freqüents on podeu trobar resposta a molts dels vostres dubtes: Preguntes freqüents

 

 

3. AJUDES PER FER FRONT AL PAGAMENT DE SUBMINISTRAMENTS

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua, la posada en marxa d’una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus, dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com a les persones autònomes.

A aquestes ajudes es poden acollir pimes que ocupin menys de 50 persones i que no superin un volum de negoci anual de 8 milions d’€ i les persones autònomes.

En aquest sentit, es contemplen dues línies d’actuació:

• Congelació de les factures emeses per la companyia d’aigua mentre sigui vigent l’estat d’alarma. Així, durant aquest temps, les empreses i persones beneficiàries estaran exemptes del pagament dels rebuts i taxes.
• Establiment d’un pla personalitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos.

Les empreses i les persones autònomes que s’hi vulguin adherir han de reunir els següents requisits:

• Han d’acreditar que es tracta d’una petita i mitjana empresa i/o persona autònoma.
• La persona perceptora ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable pel qual es demana l’ajut. De la mateixa manera, el contracte de subministrament d’aigua ha d’estar en vigor i la persona beneficiaria ha de disposar d’un comptador individual.

Per l’atorgament de l’ajuda, les persones interessades s’han de posar en contacte amb Aigües de Sant Vicenç dels Horts a través dels canals informats a la web (www.aiguesdesvh.cat), o a través del telèfon específic: 932 479 870

Per els altres serveis, electricitat i gas, funciona de forma similar i us heu de posar en contacte amb la vostra companyia comercialitzadora. La mateixa companyia t'informarà sobre els bons socials per a persones autònomes.

 

Prestació extraordinària de la Generalitat , per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. Termini de sol•licitud: del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació

Ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L'objectiu és ajudar a la sostenibilitat econòmica de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

QUI S’HI POT ACOLLIR

Hi poden optar les persones treballadores per compte propi i per comte aliè.

És compatible amb altres prestacions, els requisits principals son:
. Tenir familiars que convisquin i que estiguin al càrrec de la persona treballadora autònoma
. Els ingressos econòmics de la persona sol•licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

 

SOL.LICITUD 

El tràmit és telemàtic, requereix certificat digital, i és vàlid l’IdCat Mòbil. S’ha de sol•licitar per un tràmit específic en el web de Canal Empresa que us deixem aquí.

Requisits que afecten a les persones treballadores autònomes i les preguntes freqüents d’aquest ajut, aquí 

 

 

4. SUBVENCIONS DEL CONSORCI DEL COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

A) Programa de reactivació del comerç

- Qui se'n pot beneficiar?

Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

- Què es pot subvencionar?

Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

- Quins requisits s'han de complir?

L'empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l'article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l'activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l'empresa artesana.

- Quin import es subvenciona?

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

- Quines despeses sçon subvencionables?

Despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:

- Sous i salaris.

- Subministres.

- Amortitzacions i rentings.

- Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, hotels, dietes, etc.

- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

- Quin és el procediment de concessió?

Les subvencions regulades en aquesta línia serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a 31 de desembre del 2020 o fins a l'exhauriment del pressupost.

- Quina documentació cal adjuntar?

Còpia de les factures i comprovants de pagament relacionats al compte justificatiu simplificat.

 

B) Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

- Qui se'n pot beneficiar?

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda.

Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

- Quines accions són subvencionables?

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.

- L'ús d'aparadors de locals tancats.

- La continuïtat de l'empresa comercial.

- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

- La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris.

- L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

- La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

- Quins requisits s'han de complir?

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.

Han de disposar del corresponent permís municipal.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:

En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa per a la reactivació del comerç (apartat A)  anterior)

- Quin import es subvenciona?

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

- Quines despeses són subvencionables?

Àmbit 1:

Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Àmbit 2:

Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).

- Quin és el procediment de concessió?

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts: Per optar a aquests ajuts, les sol·licituds presentades hauran de tenir una puntuació mínima de 25 punts sobre un total de 100 punts, en cas contrari s'entendran com a denegades.

a) La importància que representa l'acció per afavorir el continu comercial (fins a 50 punts).

b) El nombre d'habitants del municipi de l'establiment a subvencionar (fins a 30 punts).

c) Característiques de l'actuació a subvencionar: falta de relleu generacional, situació d'atur, necessitat de la reforma (fins a 10 punts).

d) Pel grau d'inversió del projecte (fins a 10 punts).

- Quina documentació cal aportar?

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).

- Còpia de la llicència d'obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)

- En el cas d'accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.

- Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)

- Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Apart del model normalitzat de compte justificatiu simplificat cal adjuntar:

- Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (un cop realitzades les accions).

- En el cas d'accions de recuperació dels locals buits, còpia dels comprovants bancaris de pagament de la compra, lloguer o concessió administrativa (àmbit 1)

- En els casos d'actuacions derivades de l'obertura de l'establiment o de les reformes, còpia de les factures i comprovants de pagament de les accions realitzades (àmbits 1 o 2).

 

C) Programa per a la reactivació de l'empresa artesana.

- Qui se'n pot beneficiar?

Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

- Quines accions es subvencionen?

Qualsevol tipologia d'acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de negoci i que l'ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així com l'estimulació de la demanda d'artesania.

- Quin requisits s'han de complir?

L'empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l'article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l'activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal.

En el cas de no disposar del carnet d'artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s'haurà d'aportar una memòria audiovisual on s'observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l'ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació de/ls l'ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d'oficis artesans que realitza.

En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 5 per a la reactivació de la moda.

- Quina quantitat es subvenciona?

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

- Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, tals com: Despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres). Adquisició de matèria primera a proveïdors externs. Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística. Participació en fires, exposicions, concursos i altres actuacions de comercialització i promoció. I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:

- Sous i salaris

- Amortitzacions i rentings

- Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc

- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

- Quin és el procediment de concessió?

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta línia serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a 31 de desembre del 2020 o fins a l'exhauriment del pressupost.

- Quina documentació cal aportar?

Compte justificatiu amb el detall de proveïdors i factures corresponents a les despeses generades arrel de l'acció o accions definides en el punt 6.3.

En el cas que una de les actuacions subvencionables sigui en relació a la botiga online, s'ha d'indicar l'enllaç d'aquesta.

 

 

Procediment de sol.licitud  i documentació per tots els programes:

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html.

 

 

5. DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.


Ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors autònoms

 

Aquesta línia d’ajuts te l’objectiu de mantenir l’ocupació en microempreses i per part d’autònoms amb persones a càrrec seu, que s'han vist afectades per la crisis de la COVID-19, i amb l'objecte d'evitar la desocupació de les persones que tenen contractades.

La finalitat d'aquesta mesura és que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les quals s'ha vist agreujada, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Beneficiaris: microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març.

Condicions: els beneficiaris han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Què es subvenciona: els costos laborals de fins 3 treballadors per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat i corresponent a l’equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.

Pagament: Una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d'atorgament. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

Sol·licitud: Segons models normalitzats i a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits)

Normativa: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872893&language=ca_ES

 

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l'economia social

Aquestes mesures tenen per objecte l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, els autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social.

S'estableixen dues línies de subvencions:

a) Línia 1. Mesures de suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. Mitjançant l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada.

b) Línia 2. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l'economia social; mitjançant processos d'intercooperació, i a través d'actuacions estratègiques i/o d'altres de complementàries, per tal d'aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la situació actual de pandèmia i postpandèmia, i per poder afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de forma que es reforci la viabilitat de les empreses, la competitivitat de l'economia social i el manteniment i la dinamització de l'ocupació.

Beneficiaris: Línia 1 les entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió i que no hagin reduït la seva plantilla des de la declaració de l'estat d'alarma.
Línia 2 les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

Què es subvenciona: projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d'ajut són els següents:

a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A). Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.

b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B) Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals aquells nous projectes singulars d'intercooperació i/o fusió per al manteniment i/o el creixement de l'activitat econòmica i de llocs de treball.La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

c) Projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social (eix C). Es consideren projectes singulars d'alt impacte estratègic de l'economia social aquells nous projectes singulars de creixement o d'intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l'economia social. La intercooperació ha d'estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte, i si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 euros anuals, segons l'últim balanç.

Pagament: Una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d'atorgament. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.

Sol·licitud: Segons models normalitzats i a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits)

Normativa: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872893&language=ca_ES

 

FINANÇAMENT 


1. SUPORT FINANCER DE L’ICF I AVALIS A LES EMPRESES (Font: PIMEC)

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Finances i Avalis, ha establert una línia d’avals per facilitar un volum de finançament per a les empreses que es vegin afectades pel Covid-19 en diferents aspectes, com la reducció de comandes o els impagaments de clients.

Aquestes són les condicions generals del préstec-aval:

Qui s'hi  pot acollir  

Empreses i persones autònomes que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència del Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

Condicions del préstec 

Tipus màxim: euríbor més diferencial fins a 2,5 punts

Condicions de l’aval 

-Comissió anual de l’1% de la quantitat avalada (impacte del 0,75% sobre l’import del préstec).
-Sense comissió d’obertura.
-Sense comissió de cancel·lació de l’aval.

Període 

Un total de 4 anys, dels quals 1 és de carència.

 

1) On podem adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?
Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?
Els condicionants bàsics del préstec són:
• Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.
• Que la tresoreria de l’empresa s’hagi vist afectada per l’actual situació alarma del Covid-19 (caiguda comandes, impagaments,...).

3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)?
Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.

4) Podem aplicar el préstec a pagaments de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?
Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi com menys afectada millor.

5) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec, tenim costos de cancel·lació de l’aval?
Per aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.

6) Import a sol·licitar
L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma del Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda de comandes, impagaments...). 

 

2. LÍNIES D’AVAL ICO

Línia d'avals de l’ICO, adoptades pel Consell de Ministres del dia 24 de març de 2020 per facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, per cobrir nous préstecs i altres modalitats de finançament.

10.000 milions d'euros destinats per a renovacions i nous préstecs concedits a pimes i persones autònomes, i 10.000 milions d'euros per a empreses.

Percentatge màxim d'aval. En el cas de pimes i persones autònomes  ascendirà com a màxim al 80% de l'operació. En el cas de les empreses, el percentatge serà del 70% per a les noves operacions i del 60% per a les operacions de renovació.

Inici de la garantia. Els avals cobreixen les operacions de finançament concebudes o renovades des del passat 18 de març.

Termini de sol·licitud dels avals. Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020 (termini ampliable) a les entitats financeres col·laboradores.

Termini de venciment màxim de l'aval. Fins a un màxim de 5 anys.

 

3. EUROCRÈDIT COVID-19 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

Font: ICF

L'Institut Català de Finances (ICF) ha posat en marxa una nova línia de finançament per a pimes afectades per la Covid-19. L’ICF Eurocrèdit Covid-19, amb una dotació inicial de 70 milions d'euros, estarà finançat al 100% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Objectiu: mitigar els efectes empresarials negatius deguts a la pandèmia i preservar l'activitat econòmica, mitjançant el finançament de les necessitats de liquiditat de les pimes.

Destinataris: micro, petites i mitjanes empreses d’entre 5 i 250 treballadors amb un volum de facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç de com a màxim 43 milions d’euros que s’hagin vist afectades per la COVID-19.

Import i termini: entre 250.000 euros i 2 milions d’euros. Pel que fa al termini, les empreses podran sol·licitar els crèdits a un màxim de 5 anys, i amb fins a 1 any de carència inclòs.

Sol·licitud: els crèdits es poden demanar a http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/eurocredit  

Normativa: http://www.icf.cat/web/.content/pdf/2020-4a-Text-Refos-Anunci-de-la-linia-ICF-Eurocredit.pdf

Més informació: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200505_ICF_FEDER

 

 

MORATÒRIA DEL DEUTE HIPOTECARI  I DELS  LLOGUERS:


- Moratòria del deute hipotecari per adquisició d’habitatge habitual, locals i centres de treball de persones autònomes i Pimes

La moratòria de deute hipotecari de la vivenda habitual s’ha ampliat també als immobles on es desenvolupa l’activitat econòmica dels empresaris i professionals. Aquesta mesura afecta a persones autònomes que han suspès l’activitat i es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

Cal que us poseu en contacte amb la vostra entitat financera, cadascuna estableix un procediment de tràmit per a la gestió d’aquestes moratòries.

Més informació i requisits, aquí.  

 

- Moratòria del lloguer dels immobles, locals i centres de treball de persones autònomes i Pimes

 El RD Llei 15/2020, de 21 d’abril introdueix mesures pels lloguers: 

• Si l’arrendador és una empresa o entitat pública de vivenda, o gran tenidor: es permet a les persones autònomes i les Pimes titulars d’un contracte de lloguer una moratòria automàtica en el pagament, pel temps que duri l'estat d'alarma i els mesos següents, fins a 4 mensualitats. Aquest ajornament es sol•licita en forma de fraccionaments de les quotes, a pagar en 2 anys.
Termini de sol•licitud d’un mes, del 22 d’abril al 22 de maig.

• Si l’arrendador és particular: els titulars del contracte de lloguer, autònoms i Pimes, poden sol•licitar ajornament extraordinari, si no s’ha arribat a un pacte anterior d’ajornament o rebaixa de lloguer. L’aval es pot utilitzar pel pagament total o parcial d’una mensualitat i cal reposar-ho en 1 any.
Termini de sol•licitud d’un mes, del 22 d’abril al 22 de maig.

Els requisits mínims que cal acreditar:
- Activitat suspesa en el RD Llei 463/2020 de 14 de març, o reducció de la facturació del mes natural anterior al què es sol•licita l’ajornament, de mínim el 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany el mes, en relació a l’any anterior.

 

 

MODIFICACIÓ DE TERMINIS DE TRIBUTS.


- Seguretat Social. Ajornament de les quotes de cotització

Les persones autònomes i les pimes poden sol•licitar moratòries (art. 14 del RD Llei 11/2020) o ajornaments ( art. 35 del RD Llei 11/2020) de les quotes dels mesos de maig, juny i juliol de 2020, segons convingui, si les activitats s’han suspès amb l’estat d’alarma.

S’han de sol•licitar dins dels primers 10 dies naturals a través del sistema RED si es té un autoritzat (gestor). En el cas de les persones autònomes que no tinguin autoritzat RED, les sol•licituds s’han de presentar a través del formulari disponible en la seu electrònica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS), tràmit: “Solicitud de moratoria y exención por acontecimientos catastróficos”.

Els requisits i condicions par atorgar les moratòries estan pendents d’Ordre Ministerial que aclarirà canals de comunicació definitius.

Les persones treballadores autònomes que tinguin reconeguda la prestació extraordinària per cessament d’activitat no cal que paguin la quota de cotització a la seguretat social mentre duri la prestació. No cal que sol•licitin moratòria o ajornament.

Més informació al web de la Seguretat Social, aquí

 

 - Agencia Tributaria. Ajornament en la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions


El RD Llei 14/2020, de 14 d'abril permet a persones autònomes i Pimes, amb volum d’operacions fins a 600.000 euros en l’exercici 2019, presentar i fer front a les obligacions fiscals del primer trimestre de 2020 més enllà del 20 d’abril com estableix el calendari fiscal.

De forma excepcional, la presentació de declaracions i autoliquidacions és de l’1 d’abril al 20 de maig, o fins el 15 de maig en les domiciliacions.
L’agència tributaria farà el càrrec el dia 20 de maig sense tenir en compte el dia de sol•licitud.

Es poden presentar fins el 20 de maig, totes les declaracions i autoliquidacions del primer trimestre del 2020:
Model 303 de declaració trimestral d’ IVA
Model 130 i 131 de pagament fraccionat de l’ IRPF (estimació directa i mòduls)
Model 202 de pagament fraccionat de l’Impost de Societats
• Models 111 de retencions de nòmines i professionals
• Així com les retencions per lloguers, per interessos en cas de préstecs, operacions intracomunitaries, i la resta d’obligacions del trimestre.

Aquesta moratòria en els terminis és compatible amb la sol•licitud d’ajornament, 3 mesos (sense interessos) o 6 mesos (màxim 281 euros d’interessos), pel seu pagament. Els terminis començarien a comptar el 20 de maig i s’estendrien fins el 20 d’agost en el cas d’ajornament de 3 mesos, o el 20 de novembre en el cas de sol•licitar-ne 6 mesos.
L’import màxim a ajornar és de 30.000,00 € per contribuent, i inclou tots els impostos del període i ajornaments anteriors.

Mes informació al web de l'Agencia Tributaria, aquí . Instruccions de les sol.licituds, aquí 

 

El RD Llei 15/2020, de 21 d’abril introdueix les següents mesures:

 • IRPF. Es pot sol.licitar  la renúncia excepcional als mòduls (estimació objectiva) pels autònoms que tributen pel sistema de mòduls, en el termini de presentació dels pagaments fraccionats (ampliat fins el 20 de maig), per passar al mètode d’estimació directa. Tanmateix pel règim simplificat d’Iva.

El canvi és temporal, a final d’any s'haurà de revocar el canvi per tornar a passar a mòduls el 2021.
Si ja s’ha fet la presentació de les autoliquidacions abans de l’entrada en vigor del RD Llei 15/2020, l’Agencia Tributaria permet gestionar el canvi per facilitar l’aplicació de les mesures.

 

Les persones autònomes que vulguin seguir tributant IRPF per mòduls, en el primer trimestre no hauran de computar els dies de l’estat d’alarma. Els dies naturals en els quals ha estat declarat estat d’alarma en el primer trimestre de 2020 son 18 dies.Aquest criteri s’aplica també pel règim simplificat d’Iva.


  IVA. Tipus 0 % per a productes sanitaris per combatre el covid-19.

Del 23 de abril fins el 31 de juliol de 2020, els autònoms i Pimes fabricants o proveïdors de productes sanitaris poden emetre factures exemptes d’IVA quan els destinataris siguin entitats de Dret Públic, Clíniques o Centres hospitalaris. Mes informació, aquí.

 

 - Ajornaments Municipals

Us readrecem a la pàgina on podeu trobar tota la informació de les mesures municipals. Més informació

 

Et recordem que l'ajuntament disposa d'un PUNT PAE (Punt de tramitació per a les persones Emprenedores) que et pot ser d'utilitat si necessites donar-te d'ALTA o de BAIXA en el  Règim especial de treballadors autònoms (RETA). Per contactar: siae@svh.cat


 

PREGUNTES FREQÜENTS D'INTERÈS PER A EMPRESES, COMERÇOS  I PERSONES AUTÒNOMES

 

1. Quines activitats poden portar-se a terme durant l’Estat d’Alarma?

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix que des del 16 de març a les 8.00h queda suspesa tota l’activitat comercial minorista, a excepció dels comerços d’aliments, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, higiènics, premsa, combustible, estancs i equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, tintoreries, perruqueries i comerç per internet, telefònic o per correspondència.

D’altra banda es suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, locals i establiments en els que es desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d’oci. Les cafeteries i restaurants romandran tancades al públic, podent prestar exclusivament serveis d’entrega a domicili. Queden suspeses també les desfilades i les festes populars.

Per últim, es suspèn qualsevol altre activitat o establiment que pugui suposar un risc de contagi.

El Reial Decret 10/2020, de 29 de març, va reduir encara més l’activitat econòmica que es podia realitzar regulant un permís retribuït recuperable per aquells treballadors per compte aliena que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població.

A partir del 13 d'abril, aquestes activitats poden tornar a realitzar la seva activitat en les mateixes condicions que establia el Reial Decret 463/2020, de 14 març.

 

2. Si no puc mantenir la meva activitat i decideixo fer un ERTO, quines conseqüències té?

Les empreses que presentin ERTO no pagaran les quotes a la Seguretat Social, per evitar l'acomiadament de treballadors. Quan les empreses tinguin més de 50 treballadors, l'exoneració serà del 75% de la quota a la Seguretat Social. Això no té afectació pel treballador, ja que el temps es computarà com a efectivament cotitzat a tots els efectes..

 

3. Puc fer acomiadaments motivats per la crisi del Covid-19?

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, estableix la prohibició dels acomiadaments vinculats a la crisi del coronavirus, remarcant que tots els treballadors tindran dret a reorganitzar la sevajornada laboral, fins i tot fins al 100% per tenir cura de familiar, majors o nens, davant el tancament de col·legis i serveis socials.

 

4. I si no deixo de tenir activitat, però tinc problemes de liquiditat transitòria i no puc fer front al pagament de les quotes de Seguretat Social?

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març , preveu que la Seguretat Social pot concedir moratòries en el pagament de les cotitzacions socials a empreses i autònoms i es permet l'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny. Es permet que empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l'ajornament del pagament dels deutes que hagin d'ingressar entre abril i juny de 2020 sense que s'apliqui cap interès.

Tots aquests tràmits es realitzaran a través de al sistema RED de comunicació electrònica.

 

5. I si sóc una persona autònoma i no puc portar a terme la meva activitat?

Per a les persones autònomes es suavitza l'accés a la prestació extraordinària per fi d'activitat quan hagin hagut de tancar els seus establiments o suspendre els seus serveis, d’acord amb els decrets llei 463/2020, de 14 de març i 10/2020, de 29 de març. També s’hi poden acollir les persones professionals la facturació de les quals disminueixi un 75% en relació a la facturació del semestre anterior. Aquesta prestació serà compatible amb l'exoneració del pagament de quotes i es percebrà mentre duri l'Estat d'Alarma, independentment de que es torni a l'activtat.

 

6. I, per la resta del mes de març que he treballat, puc ajornar el pagament de la quota de Seguretat Social?

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, preveu que les persones autònomes que accedeixin a la prestació per cessament d'activitat podran ajornar sense càrrec la quota de la Seguretat Social de març pels dies que hagin treballat. S’estableix que els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat podran abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l'estat d'alarma. A més, s'aprova una moratòria en el pagament de cotització durant sis mesos sense interessos.

Les persones autònomes que siguin beneficiàries de la prestació extraodinària per cessament d'activitat veuran com no se'ls cobrarà les quotes de la Seguretat Social, sense que hagin de fer cap sol·licitud de baixa d'autònoms al RETA. Tampoc se'ls donarà de baixa a Hisenda.

 

7. I si no em puc acollir a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, hi ha alguna altra ajuda?

La Generalitat, mitjançant el decret llei 7/2020, de 17 de març, ha aprovat un ajut per autònoms que consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persones físiques, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció de mínim el 35% de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fonts alternative d'ingressos.

Aquesta ajuda és incompatible amb la de cessament d’activitat i es pot tramitar des del 6 d’abril fins al 5 de maig a l’enllaç següent:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?moda=1

S’ha habilitat un apartat de preguntes freqüents on podeu trobar resposta a molts dels vostres dubtes:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/

 

8. Què puc fer si tinc problemes per poder fer front a les quotes de lloguer/hipoteca del meu habitatge i/o de l’inmoble on porto a terme la meva activitat econòmica?

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, preveu una moratòria en el pagament d'hipoteques de l’habitatge habitual i locals comercials per a persones que hagin vist reduïts els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel coronavirus. Durant la vigència de la moratòria en el pagament d'hipoteques no es meriten interessos.

Per a tramitar-ho, s’han de posar en contacte amb les entitats financeres.

El Reial Decret Llei 1/2020, de 31 de març, estableix que també podran acollir-se a la moratòria en el pagament d’hipoteques, les persones propietàries d’immobles afectes a l’activitat econòmica. També s’amplia el termini de suspensió d’aquestes quotes, que serà de 3 mesos.

Les quotes suspeses durant aquest període no s’abonaran al finalitzar la suspensió, sinó que la vida del préstec s’allargarà en aquest mateix període.

 

9. Quines altres mesures de protecció s’han aprovat en cas de què no poguem fer front a les quotes de lloguer o que el nostre contracte de lloguer estigui prop a vèncer?

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, decreta la suspensió dels desnonaments fins el 16 de setembre i la renovació automàtica d’aquells contractes de lloguer que finalitzin abans del 17 de juny, per un termini de 6 meses. Durant aquesta pròrroga automàtica no es podran modificar les condicions del contracte que es prorroga.

En aquest mateix Reial decret s'estableix una moratòria automàtica en el pagament del lloguers per aquelles persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat quan el seu arrendador sigui un gran tenedor d'habitatge (més de 10 immobles), tant públic com privat, inclòs el Fons Social d'Habitatge de les entitats financeres. Aquesta moratòria es perllongarà mentre duri l'estat d'alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de 4 mesos. Un cop superada la situació, el llogater haurà de pagar la quota o quotes no pagades, en un període no superior a 3 anys, sense que es pugui penalitzar ni aplicar-li interessos.

En el cas que la persona arrendadora no disposi de més de 10 immobles, la persona llogatera podrà sol·licitar un aplaçament de la seva renda de lloguer, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat. La persona arrendadora disposarà de 7 dies per acceptar-ho, proposar una alternativa o rebutjar la sol·licitud. En el cas de que no arribin a un acord, la persona llogatera tindrà accés a un programa d'ajudes transitòries de finançament a cost cero amb l'aval de l'Estat. Podrà demanar un crèdit que es pagarà directament a la persona arrendadora, per import màxim de 6 mensualitats del lloguer, i que haurà de tornar en un període màxim de 10 anys. Aquest crèdit no generarà interessos i s’haurà de tramitar directament amb les entitats financeres.

 

10. Com m’afecta l’estat d’Alarma si treballo per a la Generalitat?

La Generalitat, mitjançant el decret llei 7/2020, de 17 de març, també vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança de les persones treballadores de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Aquí s’hi inclouen, principalment, els contractes que actualment té la Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic.

 

11. Em trobo en un període de licitació, queda suspès mentres duri l’Estat d’Alarma?

Per garantir el funcionament de l’administració, el decret també preveu que les meses de contractació es puguin reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix la Llei de contractes de sector públic.


12. Hi ha ajudes pel que fa al pagament dels subministraments bàsics, per empreses i persones autònomes?

Al Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, s'estableixen diferents mesures perquè les persones autònomes i les empreses que s'hagin vist afectades pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l'aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes es pagaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma.

Per la seva banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha coordinat amb les companyies subministradores d’aigua, la posada en marxa d’una sèrie d’ajuts econòmics per poder fer front als rebuts d’aigua i a la taxa metropolitana de tractament de residus, dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com a les persones autònomes.

 

Vegeu l'apartat AJUDES PER A FER FRONT A LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS

 

13. Hi ha ajudes per accedir a préstecs o altres eines de finançament, específicament dissenyats per finançar l’activitat productiva de pimes i persones autònomes?

La resolució del 25 de març de la Secretaria de Estado de Economia y Apoyo a la Empresa, aprova una Línia d'avals de l’ICO, adoptades pel Consell de Ministres del dia 24 de març de 2020 per facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, per cobrir nous préstecs i altres modalitats de finançament.

10.000 milions d'euros destinats per a renovacions i nous préstecs concedits a pimes i autònoms, i 10.000 milions d'euros per a empreses.

 

Veure més detalls a EINES.

Eines per a la reactivació econòmica per a personal per compte aliè

1. COM TRAMITAR LA PRESTACIÓ DE L’ATUR?

Com tramitar la prestació de l'atur?

1. Dona't d'alta com a demandant d'ocupació aquí: http://bit.ly/2Uxb0Hu

2. Si tens dubtes i vols contactar telefònicament amb el SOC, ho pots fer al telèfon gratuït 900 800 046

3. Si t'afecta un ERTO, l'empresa gestionarà tots els tràmits. No cal que facis res

4. Recorda que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts disposa d'un servei d'assessorament laboral si tens altres dubtes: https://forms.gle/ue3ScwpV5uP1Wqvp6

 

2. SERVEI DE CONSULTA SOBRE DUBTES LABORALS DAVANT LES NOVETATS PER L’ALERTA SANITÀRIA

La declaració d’Estat d’alarma decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, a causa de la crisis sanitària, està provocant efectes sobre l’economia de comerços, empreses i persones autònomes, ha comportat el confinament de bona part de la població, on una bona part de la ciutadania potser es veurà afectada en la seva situació laboral.

L’Ajuntament, mitjançant el Servei d’Ocupació, posa a disposició de la ciutadania un servei per resoldre consultes i dubtes en matèria laboral per orientar davant la situació d’excepcionalitat que s’ha generat.

Per contactar-hi, només cal que omplis el formulari, que trobaràs a enllaç https://forms.gle/ue3ScwpV5uP1Wqvp6, amb les teves dades de contacte i explicar-nos quins són els teus dubtes.

 

3. RECULL DE RECURSOS D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER LA CIUTADANIA

- L’Ajuntament de Sant Vicenç dels horts ofereix recursos de suport emocional i psicològic al personal i familiars de les residències de la ciutat. https://bit.ly/34Yr4XK

- Suport psicosocial de la Creu Roja https://bit.ly/3cFB8aI

- Pla d’acompanyament emocional per la incidència de la COVID-19 en la comunitat educativa https://bit.ly/2VtgfcP

- Nou número del TELÈFON DE L’ESPERANÇA Atenció les 24 hores al 682900500 Més informació: https://bit.ly/3avIOe7

- Aplicació de suport psicològic de l’Hospital Vall d’hebron https://bit.ly/2VQs388

- Aplicació per ajudar a la ciutadania en la gestió i millora de la salut emocional https://gestioemocional.catsalut.cat/

- Telèfon del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya) per l’assessorament psicològica. L’horari d’atenció és de 9:00 a 20:00h, inclosos caps de setmana, i el telèfon de contacte és: 649756713 Més informació: https://bit.ly/3arbHYJ

 

4. AJUDA MUNICIPAL PER A PERSONES VULNERABLES QUE ESPEREN EL PAGAMENT D'UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts crea un ajut econòmic adreçat a les persones afectades per un ERTO o un ERO que encara no hagin cobrat la prestació i que es trobin en situació vulnerable. L’allau d’expedients de regulació ha provocat retards en algunes tramitacions per part de l’administració estatal i hi ha persones afectades que encara no han cobrat la prestació.

Per contribuir a la manutenció de les famílies especialment vulnerables, el consistori prestarà ajuts a partir de 200 euros que augmentaran en funció del nombre de persones que formin la unitat familiar, fins a un màxim de 440 euros per a les famílies de sis membres o més. Igualment, hi ha prevista una aportació complementària de 50 euros més per cada infant menor de 3 anys. Per sufragar aquesta despesa d’emergència, l’Ajuntament ha previst una partida total de 50.000 €.

Aquest ajut s’adreça a persones vulnerables que compleixin, entre d’altres, els següents requisits:

- Estar empadronades a Sant Vicenç dels Horts itenir el pagament de l’expedient de regulació com a únic ingrés de la unitat familiar.

 

Els diners rebuts hauran de destinar-se a garantir necessitats bàsiques d’alimentació, neteja i vestuari:

les compres s’hauran de fer necessàriament al comerç local icaldrà guardar les factures o els rebuts durant un any per justificar les despeses.

 

L’ajut és a fons perdut, de manera que les persones que rebin aquests diners no els hauran de tornar. Es tracta d’una mesura puntual, pels mesos d’abril i maig, i només s’aprovarà un ajut per nucli familiar.

A l'enllaç següent trobareu les bases reguladores d'aquest ajut i la sol.licitud que caldrà presentar per registre electrònic:

http://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/subvencions-i-ajuts/convocatories/subvencions-per-la-concessio-de-prestacions-economiques-assistencials-mitjancant-el-procediment-de-concurrencia-competitiva-destinades-al-cobriment-de-necessitats-basiques-de-persones-afectades-per-un-expedient-de-regularitzacio-temporal-docupacio-i-expedients-regularitzacio-docupacio-ertoero/

 

5. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS PER PERSONES AFECTADES PER LA SITUACIÓ DE CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 

 

És una prestació extraordinària de 200 euros per ajudar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsic, que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya. 

Va dirigida a persones treballadores de compte aliè que es trobin en situació d'ERTO per força major o per causes econòmiques, fixes discontinus i afectats per l'extinció del contracte de treball, i també persones treballadores per compte propi amb suspensió reducció de l'activitat. 

S'han de complir els seguents requisits per accedir a la prestació. 

La sol·licitud es podrà fer des del 30 d'abril i fins que s'esgotin els fons destinats a la prestació.

 

Trobareu més informació en el següent enllaç https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/subministraments-basics/

I l'enllaç directe per fer la sol·licitud per vies telemàtiques https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=&moda=1


6.SUBSIDIS EXTRAORDINARIS (TREBALLADORS/ES DE LA LLAR I FINALITZACIÓ CONTRACTES TEMPORALS). 

 

A la resolució del SEPE publicada en el BOE del 4 de maig de 2020, es desenvolupa el procediment de tramitacions de dos tipus de subsidis extraordinaris:

 

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D'ACTIVITAT DE LES PERSONES INTEGRADES AL SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS DE LA LLAR DEL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Es tracta d'un subsidi extraordinari dirigit a persones que amb anterioritat al 14 de març de 2020 estaven cotitzant d'alta en el Sistema especial d'empleats de la Llar i es troben en alguna d'aquestes situacions:

1. Han deixat de prestar serveis, total o parcialment, amb caracter temporal per tal de reduir el risc de contagi, en un o diferents domicilis, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

2. S'ha extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i l'extinció es deu a la crisi sanitària per la COVID-19.


- Temps i quantia: El subsidi comptarà des de la data que es efectiva la baixa o la reducció de jornada segons consti a la Declaració responsable, i fins a un mes després de la vigència de l'estat d'alerta sanitària (o la data de reincorporació si és anterior). La quantia serà d'un 70% de la Base reguladora de l'activitat que es deixa de realitzar, amb el límit de 950 euros (SMI).

 

- Com fer la sol·licitud? Es pot presentar la sol·licitud de dues formes:

* Presencial: Descarregant i imprimint la sol·licitud i presentant-la en qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres o en les oficines de Correus.

* Online: Es pot sol·licitar a través del web del SEPE disposant d'acreditació.

El document de sol·licitud i les indicacions per la seva presentació es troba en el següent enllaç: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/proce_ciudadanos/subsidios_SEEH.html

Es pot demanar a partir del 5 de maig de 2020 fins el dia en que finalitzi el mes següent al dia de fi de vigència de l'estat de l'alarma.

 

- Consulta els requisits i més informació a la web del SEPE: https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=solicitud-Subsidio-Extraordinario-para-Empleadas-de-Hogar-


SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ EXCEPCIONAL PER FI DE CONTRACTE TEMPORAL

Es tracta d'un subsidi extraordinari dirigit a persones inscrites com a demandants d'ocupació, que han cessat de forma involuntària d'un contracte de treball per compte d'altri a partir del 15 de març de 2020, i no tenen dret ni estan cobrant cap altra prestació de qualsevol administració pública.

 

- Temps i quantia: La durada inicialment està prevista per un mes, ampliable per Reial Decret. La quantia correspon a una mensualitat del 80% del IPREM vigent (aproximadament 430 euros mensuals) i el seu pagament es farà a través del SEPE a partir del mes següent de la sol·licitud.

 

- Com fer la sol·licitud? Es pot sol·licitar a la web del SEPE responent a un formulari de pre-sol·licitud de prestació individual. Enllaç directe: https://bit.ly/2YyigXm

Es pot demanar a partir del 5 de maig de 2020 fins el dia en que finalitzi el mes següent al dia de fi de vigència de l'estat de l'alarma.

 

- Més informació a la web del SEPE:https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal

  


PREGUNTES FREQÜENTS D'INTERÈS PER TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ

 

1. Com m’afecta que la empresa a la que treballo faci un ERTO?

Tot el personal per compte aliè que es vegin afectades per un ERTO es beneficiaran de la prestació d'atur, incloses aquelles que no tinguin dret a atur per no tenir el temps de cotització suficient.

2. Qui es pot beneficiar de la prestació d’atur derivada de l’ERTE?

Tot aquell personal per compte aliè que es vegin afectades, incloses aquelles que no tinguin el temps de cotització suficient.

3. Quines conseqüències té en el futur, haver patit un ERTO?

Les prestacions d'atur cobrades durant l'estat d'alarma no computaran per l'atur del futur. És a dir, les persones que es vegin afectades no hauran esgotat la seva prestació d'atur, i si son acomiadats en el futur, començaran a cobrar-les des de zero.

4. Què cobraré si em veig afectat per un ERTO?

Mentre duri l’ERTO, el personal per compte aliè cobrarà el 70% de la seva base reguladora corresponent als últims 180 dies (amb els límits establerts per l’atur), però continuarà cotitzant com ho feia abans de quedar afectada per l’ERTE.

Aquests límits són:

- 1.098,09 euros si no té fills;

- 1.254,96 euros si té un fill i;

- 1.411,83 euros si té dos o més fills.

5. Quins drets tinc si no puc anar a la meva feina perquè he de tenir cura dels meus familiars?

Tot el personal per compte aliè tindrà dret a reorganitzar o reduir la seva jornada laboral, fins el 100%, per tenir cura de familiars (fins a segon grau), gent gran o nens, enfront el tancament de col·legis i serveis socials, com a conseqüència del COVID-19. Aquesta casuística no pot ser motiu d’acomiadament dels treballadors.

6. Què és el permís retribuit recuperable?

El Reial Decret 10/2020, de 29 de març aprovat en Consell de Ministres, regula el permís retribuït recuperable per al personal per compte aliè d’aquells serveis declarats com no essencials, pel qual no hauran d’anar al seu lloc de feina entre els dies 30 de març i 9 d’abril, ambdós inclosos, per tal de reduir al màxim la mobilitat de persones en el context de la lluita contra el COVID-19.

7. Què cobraran els treballadors afectats?

Durant el permís, el personal per compte aliè continuarà percebent el seu salari de forma íntegra, tant el salari base com els complements als que tinguin dret.

8. Com es compensarà aquest permís?

Una vegada hagi acabat el període establert, el personal per compte aliè haurà de tornar les hores no treballades a l’empresa.

Les empreses hauran de negociar amb els representants dels treballadors, sindicats, o persones treballadores, la forma en què es retornaran les hores no treballades.

La recuperació s’haurà de fer en el període que va des de que acabi l’Estat d’Alarma fins al 31 de desembre de 2020.

La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar, en cap cas, l’incompliment dels períodes mínims de descans diari ni setmanal previstos a la llei, ni la superació de la jornada anual màxima fixada al conveni col·lectiu que sigui d’aplicació. També hauran de respectar-se els drets de conciliació de la vida personal i familiar reconeguts legal i convencionalment.

9. Si la meva activitat és essencial, com justifico que he d’anar a treballar?

El ministeri de Sanitat, mitjançant l'ordre SND/307/2020, de 30 de març, ha establert que el personal per compte aliè que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial Decret Llei 10/2020 i aquelles altres dedicades a la activitat de representació sindical o empresarial tindran dret a que l'empresa o entitat empleadora els expedeixi una declaració responsable on es reconegui tal circumstància. Al propi decret llei, poden trobar un model que caldrà que l’empresa empleni amb les vostres dades.

10. No puc fer front al pagament de les quotes d’hipoteca del meu habitatge habitual, què puc fer?

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, preveu una moratòria en el pagament d'hipoteques de l’habitatge habitual pera persones que hagin vist reduïts els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel coronavirus. Durant la vigència de la moratòria en el pagament d'hipoteques no es meritin interessos.

Per a tramitar-ho, s’han de posar en contacte amb les entitats financeres.

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, decreta la suspensió dels desnonaments fins el 16 de setembre i la renovació automàtica d’aquells contractes de lloguer que finalitzin abans del 17 de junt, per un termini de 6 meses. Durant aquesta pròrroga automàtica no es podran modificar les condicions del contracte que es prorroga.

En aquest mateix Reial decret s'estableix una moratòria automàtica en el pagament del lloguers per aquelles persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat quan el seu arrendador sigui un gran tenedor d'habitatge (més de 10 immobles), tant públic com privat, inclòs el Fons Social d'Habitatge de les entitats financeres. Aquesta moratòria es perllongarà mentre duri l'estat d'alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de 4 mesos. Un cop superada la situació, el llogater haurà de pagar la quota o quotes no pagades, en un període no superior a 3 anys, sense que se'l pugui penalitzar ni aplicar-li interessos.

En el cas de que la persona arrendatària no disposi de més de 10 immobles, la persona llogaterà podrà sol·licitar un aplaçament de la seva renda de lloguer, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat. La persona arrendatària disposarà de 7 dies per acceptar-ho, proposar una alternativa o rebutjar la sol·licitud. En el cas de que no arribin a un acord, la persona llogaterà tindrà accés a un programa d'ajudes transitòries de finançament a cost zero amb avalde l'Estat. Podrà demanar un crèdit que es pagarà directament a l'arrendador, per import màxim de 6 mensualitats del lloguer, i que haurà de tornar en un període màxim de 10 anys. Aquest crèdit no generarà interessos i s’haurà de tramitar directament amb les entitats financeres.

11. Hi ha ajudes per fer front a les despeses de subministraments bàsics?

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, decreta que fins el 18 d’abril els subministradors d'energia, gas natural i aigua no podran suspendre subministres als consumidors en el que concorrin la condició de consumidor vulnerable o consumidor en risc d'exclusió social.

Podeu consultar els punts: 

4. AJUDA MUNICIPAL PER A PERSONES VULNERABLES QUE ESPEREN EL PAGAMENT D'UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ

5. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS PER PERSONES AFECTADES PER LA SITUACIÓ DE CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19

Eines per a la reactivació econòmica per a la pagesia

PREGUNTES FREQÜENTES SOBRE EL SECTOR AGRARI EN LA SITUACIÓ DE CRISI CAUSADA PEL COVID-19


1. Sóc pagès/esa, puc treballar durant l’estat d’alarma?

Si, la producció, elaboració, transformació i abastiment d’aliments es considera una activitat essencial. Tanmateix, cal que es respectin les normes de seguretat en relació al contacte i distanciament entre persones i la utilització de mesures d’higiene i precaució per evitar la propagació del virus.

2. Sóc pagès/esa, puc vendre el producte propi directament al camp o al meu magatzem?

Si, tal i com s'especifica al Reial Decret 463/2020 de 14 de marc, la proucció i l'abastiment d'aliments es considera una activitat essencial. A més, la venda directa de producte agrícola propi, quan es realitza a l'explotació agrícola, mercats no sedentaris, mercats municipals o llocs que no siguin establiments comercials permanents, està considerada a la normativa vigent com a part de l'activitat agrària, i no com una activitat comercial. Per vendre el vostre producte cal que feu la Declaració Única Agrària (DUN) de la vostra explotació, compliu amb la normativa vigent del sector i amb les Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene per al sector primari i la venda d'aliments. També podeu adherir-vos, de manera voluntària, al segell de "venda de proximitat" de la Generalitat de Catalunya i al segell "Producte Fresc" del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Declaració Única Agrària - http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/

Segell "Venda de proximitat" - http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/venda-proximitat/

Segell "Producte Fresc" - http://www.elcampacasa.com/

3. Sóc una cooperativa agrària o una empresa que subministra productes per l’agricultura, puc obrir?

Si, tal i com s’especifica al Reial Decret 463/2020 de 14 de març. Segons aquest document ha de mantenir-se l’activitat de les empreses agroalimentàries, incloses explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i de pesca, així com també aquelles empreses que subministren insums i serveis necessaris per al seu funcionament i que siguin imprescindibles en aquests moments.

4. Poden obrir els estaliments que venen planters d’horta?

Sí, les empreses o cooperatives que venguin planter poden obrir al públic i vendre el seu producte tant a la pagesia professional com a les persones usuàries d'horts particulars.

5. Puc desplaçar-me a la meva explotació agrària?

Si, sempre i quan sigui per motius vinculats amb l’activitat professional o per atendre necessitats bàsiques de l'explotació. Per norma general, els desplaçaments permesos s’han de fer de manera individual. No obstant això, en aquells casos que sigui indispensable el desplaçament de més d’una persona en el mateix vehicle, aquestes hauran de fer-ho de manera que es redueixi el risc de propagació del virus. Per exemple, en un turisme podran viatjar un màxim de dues persones i l’acompanyant haurà de situar-se a la part del darrera. En el cas de vehicles de major capacitat s’ha de respectar el límit del 30% de l’ocupació màxim.

Pots trobar més informació sobre l’àmbit de mobilitat al web de la Generalitat de Catalunya

6. Tinc un hort particular, hi puc anar?

Segons directrius del Departament d’Interior està permès el desplaçament als horts en els que es cullen productes per l’autoabastiment o si és un hort en el què es tenen animals dels quals s’ha de tenir cura. En aquests casos, cal anar-hi sempre de manera individual i respectant les normes vigents de distanciament social i higiene estipulades pel Departament de Salut.

Queden exclosos els horts que estiguin en segones residències, ja que segueix vigent la prohibició per desplaçar-s'hi.

Des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es recomana a les persones usuàries dels horts particulars del municipi:

- Anar a l'hort només en cas que sigui necessari.

- Romandre a l’hort només el temps imprescindible per realitzar les tasques essencials i evitar l'ús espais comuns amb altres persones usuàries (magatzems, casetes, etc.).

- Mantenir la distància de seguretat de mínim 1,5 metres si ens trobem alguna altra persona.

- Portar i utilitzar a l’hort els mitjans d’higiene i els equips de protecció individual necessaris per evitar la transmissió del virus: mascareta, guants, aigua i sabó, solució hidroalcohòlica, etc.

- Minimitzar l'ús d'eines o bé netejar-les prèviament amb aigua i lleixiu, alcohol o aigua i sabó, per una adequada desinfecció.

- No utilitzar materials compartits (caixes, bosses, etc.) per transportar els productes de l'hort

7. Haig de justificar que sóc pagès/esa o portar alguna documentació quan vaig al camp o faig algun desplaçament?

No existeix cap normativa específica que obligui a les persones treballadores del sector agrari a justificar la seva activitat, tot i que es recomana portar alguna documentació que ho acrediti (rebut de la Seguretat Social, justificant de la DUN, quadern d’explotació, carnet de fitosanitaris).

Tanmateix, cal que porteu en tots els vostres desplaçaments que realitzeu el certificat d’autoresponsabilitat en el que es declara de forma responsable que l’activitat que s’està realitzant en l’espai públic és una de les autoritzades durant l’estat d’alarma. Mossos d’Esquadra i Polícia Local us el poden demanar.

Podeu descarregar o omplir el certificat d’autoresponsabilitat aquí

8. Puc contractar persones treballadores durant l’estat d’alarma?

Si, la normativa vigent no estableix cap limitació sobre la contractació de persones treballadores. En qualsevol cas, es recomana analitzar les necessitats de l’explotació i organitzar les tasques de tal manera que es compleixi amb les mesures de prevenció i protecció adequades.

9. Haig de prendre alguna mesura especial per manipular els productes?

Es recomana prendre una sèrie de mesures d’higene addicionals, tal i com especifica l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya, especialment si teniu establiments de venda al públic o realitzeu repartiment de comandes a domicili.

Podeu trobar aquestes recomanacions aquí

10. Poden obrir els mercats de venda no sedentària (mercat setmanal, mercat de pagès, etc.)?

Els mercats de venda sedentària que venguin productes bàsics (alimentació, productes de neteja, productes d’higiene personal) poden romandre oberts sempre que l’autoritat competent pugui garantir, amb recursos propis, que es compleixen les condicions de seguretat, salubritat i mediambientals i les mesures de distanciament social i d’higiene corresponents per evitar la propagació del virus.

En data 5 de maig de 2020, L'Ajuntament ha acordat, arran de les noves mesures de desconfinament, reprendre l'activitat del Mercat de Pagès el proper dissabte 9 de maig. Recordem que el Mercat de Pagès es realitza tots els dissabte de 8:30-14:00h a la Pl. Narcís Lunes.

Cal tenir en compte que mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciament social en motiu de la COVID-19 establertes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, el desenvolupament del Mercat de Pagès de Sant Vicenç dels Horts haurà de complir amb els requisits següents:

- No es permetrà tocar els productes per part de les persones consumidores, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan les parades pugui facilitar-los.

- Les parades hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut, com per exemple, fer servir guants, mascareta i tenir a disposició alguna solució alcohòlica o aigua i sabó per desinfectar-se les mans de manera freqüent.

- Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).

- Les persones consumidores hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada.

Per més informació sobre les mesures en matèria de seguretat alimentària relacionada amb els mercats no sedentaris podeu consultar aquest enllaç:

https://www.diba.cat/web/salutpublica/coronavirus-protocols-i-recomanacions

11. Existeixen iniciatives per reforçar la venda dels productes de proximitat?

Si, des de diverses institucions i entitats s'està reforçant la difusió de productors i productores del territori que fan venda directa, per tal d’arribar a un major nombre de persones consumidores i potenciar les circuits curts de comercialització.

Des de l’Ajuntament s’ha comunicat a la ciutadania la pagesia local que fa venta directa i que ofereix algun servei addicional, com el repartiment a domicili o la preparació de comandes. A banda, hi ha altres campanyes i serveis destinats a promoure el consum de productes de proximitat, als quals us podeu adherir com a pagesos i pageses:

Parc Agrari del Baix Llobregat - https://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat

Pagesia a casa (Unió de Pagesos) - https://pagesiaacasa.cat/

Abastiment agroecològic (Arran de Terra) - https://arrandeterra.org/abastiment/

Last update 18.05.2020 | 09:48