|
 

Recull legislatiu de la crisi de la Covid-19

Recull legislatiu per a empreses, comerços i personal autònom

 

1. PLA DE XOC DEL GOVERN DE 17 DE MARÇ


El Govern de l’Estat ha presentat un paquet de mesures per lluitar contra la crisi desencadenada pel coronavirus. Gràcies a aquestes, es mobilitzaran uns 200.000 milions d'euros (el 20% de la riquesa anual), uns 117.000 milions dels quals procediran directament del sector públic i la resta arribarà del sector privat, destinats a pal·liar la situació.


Les principals mesures adoptades en el decret aprovat pel Consell de Ministres del 17 de març i que afecten comerços, empreses i autònoms són:

- Flexibilització dels ERTO. Totes les persones afectades per un ERTO s’han de beneficiar de la prestació d'atur. Fins i tot, les que no tinguin dret a atur per no tenir el temps de cotització suficient.

- Les prestacions d'atur cobrades durant l'estat d'alarma no computaran per a l'atur del futur. És a dir, les persones afectades no hauran esgotat la seva prestació d'atur i si són acomiadades en el futur començaran a cobrar-les des de zero.

- Les empreses que presentin un ERTO no han de pagar quotes a la Seguretat Social, per evitar l'acomiadament de treballadors i treballadores. Si les empreses tienen més de 50 persones treballadores, l'exoneració és del 75% de la quota a la Seguretat Social. Això no afecta la persona treballadora, ja que el temps s’ha de computar com a efectivament cotitzat a tots els efectes.

- Les empreses han de fomentar el teletreball quan les circumstàncies ho permetin.

- Totes les persones treballadores tenen dret a reorganitzar o reduir la seva jornada laboral fins al 100% inclòs, per tenir cura de familiars (fins al segon grau), persones grans o nens a causa del tancament de col·legis i serveis socials, com a conseqüència de la COVID-19.

- Es crea una línia d'avals de garanties públiques per facilitar la liquidat a empreses per un import de 100.000 milions d'euros. A més, una línia de 2.000 milions per a empreses exportadores.

- Per al personal treballador autònom se suavitza l'accés a la prestació extraordinària per fi d'activitat si han hagut de tancar els seus establiments o suspendre els seus serveis. Afecta professionals la facturació dels quals disminueixi un 75% respecte de la facturació del semestre anterior. Aquesta prestació és compatible amb l'exoneració del pagament de quotes.

- Durant el proper mes els subministradors d'energia, gas natural i aigua no poden suspendre subministraments als consumidors considerats vulnerables o en risc d'exclusió social.

- S’estableix una moratòria en el pagament d'hipoteques de l’habitatge habitual per a persones que hagin vist reduïts els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel coronavirus. Durant la vigència de la moratòria en el pagament d'hipoteques no es meritaran interessos.


2. DECRET DE MESURES URGENTS DE LA GENERALITAT
Font: Generalitat i PIMEC

El Govern va aprovar dimarts 17 de març un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre l’economia catalana. Aquest segon decret complementa el ja aprovat el dijous 12 de març i inclou un conjunt d’actuacions que afecten diversos àmbits: la gestió tributària, la contractació pública, la salut, la transparència i el transport públic.

Àmbit tributari

En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol.


El decret també disposa una partida de 7,5 milions d’euros per compensar les pèrdues de persones treballadores autònomes afectades per la crisi del coronavirus i que no disposin de fonts alternatives d’ingressos. En concret, es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a personal treballador autònom dedicat a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.


Contractació pública

Pel que fa a la contractació pública, el Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Aquí s’hi inclouen, principalment, els contractes que actualment té la Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic.


Per garantir el funcionament de l’Administració, el decret també preveu que les meses de contractació es puguin reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix la Llei de contractes del sector públic.

També autoritza els ens locals a fer servir la tramitació d’emergència en matèria de contractació en determinats supòsits i el Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) a recórrer a procediments d’emergència en un seguit de serveis i subministraments de caràcter essencial.


Salut

En matèria de salut, les mesures del nou decret van dirigides a garantir la màxima compatibilitat dels professionals sanitaris i les professionals sanitàries en l’àmbit de l’epidemiologia i concretar com s’ha de fer el tractament dels residus sanitaris de risc que es generen per l’assistència als/les pacients afectats per la COVID-19. En aquest sentit, el decret preveu que el Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funcioni mitjançant un servei de guàrdies que s’assignaran, segons un sistema de rotació, al personal mèdic i al personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública.

 

Transparència

Pel que fa a transparència, el decret preveu que les sol·licituds d’accés a la informació pública es puguin presentar, únicament, per mitjans electrònics.


Transport públic

En matèria de transport públic, el Govern es compromet a estudiar l’impacte de la caiguda dels ingressos tarifaris com a conseqüència de la disminució de l’activitat econòmica i a incloure dins de les previsions econòmiques l’increment de les despeses dels diferents operadors com a conseqüència de la necessitat de disposar de més recursos personals i materials.

 

3. REIAL DECRET DE 31 DE MARÇ

El Consell de Ministres va aprovar dimarts 31 de març un nou paquet de mesures econòmiques i socials amb què es completen i reforcen les mesures adoptades en les tres últimes setmanes pel Govern per minimitzar i contrarestar l'impacte de la COVID-19.

Així, les mesures que afecten especialment empreses, pimes i autònoms són les següents:

- La Seguretat Social pot concedir moratòries en el pagament de les cotitzacions socials a empreses i personal treballador autònom i es permet l'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny. Es permet que empreses i personal treballador autònom que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l'ajornament del pagament dels deutes que hagin d'ingressar entre abril i juny de 2020 sense que s'apliqui cap interès. Tots aquests tràmits s’han de fer a través del sistema RED de comunicació electrònica.

- El personal treballador autònom que accedeixi a la prestació per cessament d'activitat pot ajornar sense càrrec la quota de la Seguretat Social de març pels dies que hagi treballat. S’estableix que les persones treballadores autònomes beneficiàries de la prestació per cessament d'activitat poden abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l'estat d'alarma. A més, s'aprova una moratòria en el pagament de cotització durant sis mesos sense interessos.

- També s'inclouen en la moratòria hipoteques dels immobles afectes a l’activitat econòmica de personal treballador autònom. Així, el termini de suspensió passa d'un a tres mesos; s’adapta l’acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l'estat d'alarma i, en aquestes circumstàncies, és suficient una declaració responsable de la persona beneficiària sobre la seva situació. S’aclareix que les quotes suspeses no s'abonen en finalitzar la suspensió sinó que tots els pagaments es posposen per un període idèntic.

- A més, s'estableixen diferents mesures perquè el personal treballador autònom i les empreses que s'hagin vist afectats per la COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l'aigua o el gas i, fins i tot, s’estableix la possibilitat de suspendre’n el pagament. Les quantitats degudes s’han de pagar, com a màxim, al sisè mes següent a la finalització de l'estat d'alarma.

- Es prohibeixen els acomiadaments vinculats a la crisi del coronavirus; totes les persones treballadores tenen dret a reorganitzar o reduir la seva jornada laboral fins al 100% inclòs per tenir cura de familiars, persones grans o nens a causa del tancament de col·legis i serveis socials.
Afecta personal treballador autònom que accedeixi a la prestació extraordinària per cessament d'activitat perquè han hagut de tancar el seu negoci a causa de l'estat d'alarma o perquè la facturació s’han reduït un 75% respecte del semestre anterior. Aquestes ajudes són compatibles amb l'exoneració del pagament de quotes i amb l’ERTO per a treballadors i treballadores per compte propi que tinguin treballadors.

També s´han adoptat altres mesures que afecta personal treballador autònom i treballadors i treballadores per compte aliè:

- Se suspenen els desnonaments fins al 16 de setembre i es renovaran automàticament els contractes de lloguer que finalitzin abans del 17 de juny per un termini de 6 mesos tot mantenint les condicions pactades en el contracte de lloguer que es prorroga.

- S'estableix una moratòria automàtica en el pagament del lloguer per a les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat si la persona arrendadora és una gran tenidora d'habitatge (més de 10 immobles) tant públic com privat, amb el Fons Social d'Habitatge de les entitats financeres inclòs. Aquesta moratòria s’ha de prolongar mentre duri l'estat d'alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de 4 mesos. Un cop superada la situació, el llogater o la llogatera ha de pagar la quota o quotes no pagades en un període no superior a 3 anys i no se la pot penalitzar ni aplicar-li interessos.

- En el cas que la persona arrendadora no disposi de més de 10 immobles, el llogater o la llogatera pot sol·licitar un ajornament de la seva renda de lloguer, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat. La persona arrendadora disposa de 7 dies per acceptar-ho, proposar-ne una alternativa o rebutjar la sol·licitud. Si no arriben a un acord, el llogater o la llogatera tindrà accés a un programa d'ajudes transitòries de finançament amb cost zero amb aval de l'Estat. Pot demanar un crèdit que es pagarà directament a la persona arrendadora per un import màxim de 6 mensualitats del lloguer i l’ha de tornar en un període màxim de 10 anys. Aquest crèdit no ha de generar interessos.

Aquest Reial Decret també preveu que es pugui disposar del Pla de Pensions en casos d’atur o cessament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

- En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, es pot cobrar si la persona interessada es troba en algun dels supòsits següents:


a) Que es trobi en situació d’atur com a conseqüència d’un ERTO derivat de la situació de crisis sanitària per la COVID-19.

b) Que sigui empresari/ària titular d’un establiment, l’obertura del qual s’hagi vist suspès com a conseqüència del que estableix l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

c) Que sigui un/a treballador/a autònom/a que hagi estat cotitzant a la Seguretat Social i hagi cessat la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

- L’import disponible del Pla de Pensions no pot ser superior a:

a) Els salaris deixats de percebre durant la vigència de l’ERTO.

b) Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre durant la suspensió d’obertura al públic dels establiments.

c) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre el personal treballador autònom durant la situació de crisi sanitària.

Aquest mateix decret també estableix mesures de protecció a les persones consumidores.

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, estableix que si, com a conseqüència de les mesures adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma, els contractes subscrits per les persones consumidores i usuàries, ja siguin de compravenda o de prestació de serveis, i els de tracte successiu inclosos, són de compliment impossible, la persona consumidora i usuària té dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies. La resolució del contracte només pot ser estimada quan no hi hagi cap altre acord entre ambdues parts, d’entre les possibles propostes de revisió que ofereixi qui presta el servei o el bé.

Si, d’acord amb el paràgraf anterior, el compliment del contracte és impossible, l’empresari/ària ha de retornar les quantitats pagades per la persona consumidora o usuària, excepte les despeses suportades, degudament desglossades i informades a la persona consumidora amb el mateix mitjà de pagament en què es va fer aquest i en un termini màxim de 14 dies, a excepció que la persona consumidora o usuària accepti expressament altres condicions.

Amb relació als contractes de prestació de servei de tracte successiu, l’empresa prestadora dels serveis pot oferir opcions de recuperació del servei a posteriori i, només si la persona consumidora no pot o no accepta aquesta recuperació, ha de procedir a la devolució dels imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat per tal causa o, amb l’acceptació de la persona consumidora, a reduir la quantia resultant de les futures quotes que s’imputaran per la prestació del servei.

Així mateix, l’empresa prestadora del servei s’ha d’abstenir de presentar al cobrament noves mensualitats fins que el servei pugui prestar-se amb normalitat, sense que això doni lloc a la rescissió del contracte, a excepció que aquesta sigui la voluntat d’ambdues parts.

 

4. DECRET DE LA GENERALITAT DE 3 D’ABRIL
Font: PIMEC i Generalitat

 

El Govern català, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, va comunicar dimecres 15 d’abril un nou paquet de mesures, d’un import de 50 milions d’euros, en matèria de residus, mobilitat i infraestructures per ampliar la cobertura dels ajuts a empreses, personal treballador autònom, entitats i particulars davant la crisi que està provocant el coronavirus.

Fins ara, i en aquesta línia, el Govern ja havia implementat algunes accions, com la moratòria en el pagament de lloguers, els ajuts en el pagament del lloguer per als col·lectius més vulnerables i la bonificació del 50% del cànon de l’aigua. I ara presenta un nou paquet de propostes econòmiques en diversos àmbits: gestió dels residus, transport públic, peatges, ports i aeroports, i habitatge.

 

Gestió dels residus

El Govern català planteja una bonificació del 100% de les taxes per inscripció en els registres d’empreses productores i gestores de residus i de l’obtenció dels documents de fitxes i fulls de seguiment, si es duen a terme per mitjans electrònics. També treballa per retornar les fiances dipositades per les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no perillosos, amb una sol·licitud prèvia. Finalment, proposarà un decret llei de modificació del cànon dels residus industrials i de la construcció per bonificar-lo al 50% durant el període que duri l’emergència.

 

Transport públic

El Govern farà una resolució de gratuïtat dels serveis de transport públic que depenen directament de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Govern i que no estan adscrits a cap de les autoritats de transport territorials. A més a més, ha proposat a les autoritats de transport metropolità territorials que també apliquin aquesta mesura. La gratuïtat del transport públic s'establirà pel Consell d'Administració de l'ATM, integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, a més de l’AMTU, que és l’organisme competent per fixar tarifes. Seria una mesura que restaria limitada exclusivament al temps de suspensió d’activitat no essencial, sense possibilitat de pròrroga quan aquesta activitat es restitueixi.

 

Peatges

En el marc de facilitar la mobilitat dels serveis essencials, el Govern també es planteja la gratuïtat dels peatges. Per això, està parlant amb el Govern de l’Estat i amb les empreses concessionàries per fixar les condicions en què aquesta mesura es pugui portar a terme en les diferents vies mentre duri l’estat d’alarma.

 

Ports i aeroports

Per mitigar l’impacte de l’emergència en les empreses del sector públic de Territori i Sostenibilitat, com ports de la Generalitat, aeroports de la Generalitat i CIMALSA, es proposa reduir les taxes en l’àmbit portuari i aeroportuari durant el període d’alarma, com és el cas de l’aeroport de Lleida-Alguaire, on es preveu la rebaixa del 50% en les taxes d’aparcament d’aeronaus. Pel que fa a CIMALSA, es proposa tant la suspensió fins al juny de l’actualització de quotes de manteniment i gestió com la flexibilització de les condicions de pagament d’aquestes quotes a partir del mes d’abril. Per a les empreses que han interromput les seves activitats com a conseqüència de la crisi sanitària, es preveu la bonificació de 2 mesos (abril i maig).

 

Habitatge

En matèria d’habitatge, la proposta facilita un acord entre persona arrendadora i persona arrendatària de local comercial o habitatge, per considerar com a saldat el lloguer dels mesos d’abril i maig a compte de la fiança. La persona llogatera renuncia així al seu dret sobre la fiança dipositada, un cop es liquidi el contracte i té garantit que no ha impagat els mesos descrits en l’acord. A més, s’estudia l’ampliació del període de constitució del dipòsit de les fiances en els nous contractes d’arrendament urbà que se signin, que s'han de dipositar a l'Institut Català del Sòl d’acord amb el Decret 147/1997, de 10 de juny.

 

Direccions d’obres i estudis de consultori

Pel que fa a projectes, direccions d’obra i estudis de consultoria, el Departament de Territori i Sostenibilitat mantindrà els encàrrecs menors de 100.000 euros que es puguin elaborar mitjançant el teletreball.

 

5. REIAL DECRET LLEI 14/2020, DE 14 D’ABRIL

L’estat va aprovar el 14 d’abril un Reial Decret Llei pel qual s’amplia el termini de presentació de totes aquelles liquidacions i autoliquidacions del primer trimestre de 2020 i altres on el termini de presentació finalitzava entre el 15 d’abril i el 20 de maig.

Per poder acollir-se a aquesta extensió del termini de presentació, la entitat ha de tenir un volum d’operacions inferior a 600.000 euros a l’any 2019. No cal omplir cap formulari per poder acollir-se a aquesta extensió del termini.

El volum d’operacions és l’import total, sense IVA, del conjunt d’entregues de béns i prestacions de serveis realitzades pel contribuent durant l’any anterior (casella 108 del model 390).

Les liquidacions i autoliquidacions, el període de presentació voluntari de les quals finalitzava abans del 20 de maig, poden presentar-se fins aquesta data, excepte si es volen domiciliar, que hauran de presentar-se com a màxim el 15 de maig. El càrrec de les domiciliacions, es farà el dia 20 de maig.

 

6. REIAL DECRET DEL 21 D'ABRIL

Aquest Reial Decret preveu que:

- S'estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci.

Per tal d'alleujar els costos operatius de les pimes i del personal autònom que hagin vist reduir-se significativament els seus ingressos com a conseqüència de la COVID-19, s'estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament de lloguers de locals de negoci a grans tenedors o empreses públiques .

En el cas que el propietari sigui diferent als anteriors, es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament, havent aquesta de reposar-se en el termini d'un any.

La persona física o jurídica arrendatària d'un contracte d'arrendament per a ús diferent del de vivenda de conformitat amb el que preveu l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, o d'indústria, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública d'habitatge, o un gran tenedor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, la moratòria del pagament, que haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.

La moratòria en el pagament de la renda s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l'impacte provocat per la COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. La renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es compten a partir de el moment en què se superi la situació de alarma, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

Podran accedir a les mesures el personal autònom i les pimes arrendatàries que compleixin els següents requisits:

1. En el cas de contracte d'arrendament d'un immoble afecte a l'activitat econòmica desenvolupada per personal autònom:

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries del RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial Decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior en què es sol·licita l’ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

2. En cas de contracte d'arrendament d'immoble afecti a l'activitat econòmica desenvolupada per una pime:

a) Que no se superin els límits que estableix l'article 257.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial Decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a la qual es sol·licita l'ajornament en, al menys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

El compliment dels requisits per l'arrendatari davant l'arrendador s’haurà de realitzar mitjançant la presentació de la següent documentació:

a) La reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual, d'acord amb la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, al menys, un 75 per cent , en relació amb la facturació mitjana mensual de el mateix trimestre de l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador ho requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l'arrendador per acreditar la reducció de l'activitat.

b) La suspensió d'activitat, s'ha d'acreditar mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

- S'ajusten les bases imposables dels impostos a la situació econòmica, alliberant 1.100 milions d'euros de liquiditat per a les empreses, en particular pimes i autònoms:

Els treballadors autònoms que tributen per estimació objectiva, poden renunciar a aquest mètode (amb efectes només per aquest any), la qual cosa farà que calculin els pagaments fraccionats de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'ingrés a compte del règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, segons els seus ingressos reals.

Així mateix, s'estableix una reducció en el pagament fraccionat de l'IRPF i de l'IVA, podent descomptar en cada trimestre els dies en què hi ha hagut estat d'alarma. Les empreses podran també adaptar les liquidacions dels ingressos a compte a la previsió d'ingressos estimada per al 2020 i s'estableix la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l'obtenció del finançament a través de la Línia d'Avals. Només es poden descomptar els dies si no han renunciat al mètode d'estimació objectiva, perquè si han renunciat, ja facturen en relació als seus ingressos reals.

- La Línia d'Avals de l'ICO de 100.000 milions d'euros permetrà cobrir pagarés d'empresa i reforçar les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.

Amb l'objectiu de reforçar el finançament empresarial, s'amplia la cobertura de la Línia d'Avals de l'ICO per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa, fomentant així el manteniment de les fonts de liquiditat proporcionades pels mercats de capitals.

Així mateix, s'augmenta la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes, mitjançant un reforçament dels reavals concedits per la Companyia Espanyola de Refinançament, SA (CERSA) i es garanteix que la línia podrà alliberar fins al 31 de desembre de 2020.

- S'habilita el Consorci de Compensació d'Assegurances perquè actuï com reassegurador dels riscos de l'assegurança de crèdit, el que reforçarà la canalització de recursos per al crèdit comercial, garantirà la continuïtat de les transaccions econòmiques i aportarà seguretat a les operacions comercials.

- S'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTOs per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos.

Es modifica la regulació dels ERTOs per causa de força major, per cobrir les reduccions significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials, però que s'han vist afectats per les mesures de reducció de la mobilitat i han vist minvats els seus ingressos.

- Es redueixen els aranzels notarials per a la novació de crèdits no hipotecaris.

 

7. ORDRE SND/427/2020, de 21 de maig, que modifica l'ORDRE SND/399/2020, de 9 de maig - FASE 1

En aquesta ordre del ministeri de Sanitat s'estableix l'aplicació de les mesures aplicables als territoris de la Fase 1, aprovades a l'Ordre SND/399/2020, i modificades per l’Ordre SND/427/2020.

 

 COMERÇOS

Qui pot obrir en aquesta FASE 1

 

Poden reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que haguessin estat suspeses per l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, pel qual es decretà l’Estat d’Alarma, sempre i quan:

 

a) Tinguin una zona útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats. Si ho superen, podran obrir si acotan l’espai d’exposició i venda al públic fins als 400 metres quadrats.

 

b) Si es troben en centres o parcs comercials, podran obrir si a més de complir la limitació de l’apartat a), tenen accés directe i independent des del carrer.

 

Poden obrir, amb cita prèvia, els concessionaris, les estacions d'ITV i els centres de jardineria i vivers, sigui quina sigui la seva superfície total.

També poden obrir les administracions de loteria, sempre i quan tinguin accés independent des del carrer.

 

Mercats ambulants

Els Ajuntaments podran decidir sobre la procedència o no de reobrir els mercats de venda no sedentària o a l’aire lliure, donant preferència a aquells productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats es garanteixi la seva no manipulació per part dels consumidors.

Els Ajuntaments establiran els requisits de distanciament entre les diverses parades i les condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

En tot cas, es garantirà una limitació del 25% de les parades habituals o autoritzades i una afluència inferior a un 33% de l’aforament habitual.

 

 

 Quins requisits han de complir els comerços per poder obrir

 

- Que es redueixi al 30% l'aforament total dels locals comercials. Si tenen diverses plantes, l'aforament haurà de ser del 30% com a màxim, per planta.

 - Garantir una distància mínima de dos metres entre clients. Si no fos possible, només podrà accedir al local un client.

 - Establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones de més de 65 anys.

 - Complir amb les mesures d'higiene i seguretat que es detallen a continuació.

 

Aquests requisits no seran d’aplicació per aquelles activitats a les quals ja se les permetia l’obertura el citat Reial Decret 463/2020 en l’article 10.1, tret de les mesures de seguretat i higiene previstes a l’article 3 d’aquesta Ordre.

 

- Tots els establiments i locals que puguin procedir a la seva reobertura al públic, podran establir, si escau, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que aquesta recollida es produeixi de forma esglaonada i s’evitin aglomeracions en l’interior del local o en el seu accés.

- Els establiments no podran anunciar ni portar a terme accions comercials que puguin donar lloc a aglomeracions, tant a l'interior de l'establiment comercial com al seu entorn. Aquesta restricció no afectarà a les vendes en rebaixa ni tampoc vendes en oferta o promoció que es realitzi a través de la pàgina web.

 

Mesures d'higiene a tenir en compte en els establiments d'obertura al públic

Hauran de dur a terme, com a mínim, dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents:

- Poms de portes.

- Mostradors.

- Mobles

- Passamans

- Maquines dispensadores

- Terres

- Telèfons

- Penjadors

- Carrets i cistelles de la compra

- Aixetes

- Qualsevol element de similars característiques.

 

Com fer aquesta neteja:

Neteja del local

1. Una de les neteges haurà de fer-se, obligatòriament, al finalitzar el dia (l’altra, preferentment, podrà fer-se al migdia, comportant una pausa en l’apertura al públic).

2. Es faran servir desinfectants com ara dilucions de lleixiu (1:50) recent preparades o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat:

3. Després de cada neteja, els materials utilitats i els EPIs emprats es llençaran de forma segura, procedint posteriorment a la correcta neteja de mans.

4. Tots els establiments i locals comercials hauran de disposar de papereres, amb tapa i pedal sempre que sigui possible. Aquestes papereres hauran de ser netejades de forma freqüent, com a mínim una vegada al dia.

5. Caldrà realitzar una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a:- Mostradors- Teclats- Terminals de pagament (com ara TPVs)- Pantalles tàctils- Eines de treball- Altres elements susceptibles de manipulació, sobretot aquells que siguin utilitzats per més d’un sol treballador

Si en un establiment o local comercial hi ha més d’un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s’implementaran no només a la zona comercial, sinó també, a les zones privades dels treballadors (si n’hi haguessin), com ara:

- Vestuaris

- Taquilles

- Serveis

- Cuines

- Àrees de descans

 

Neteja de la roba de treball

S’haurà de dur a terme un rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, que hauran de rentar-se de forma mecànica (no a mà) en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

Quan específicament no s’utilitzi roba de treball o uniformes, d’igual manera, les peces de roba utilitzades pels treballadors que tinguin contacte amb els clients, hauran de rentar-se en les mateixes condicions anteriorment esmentades.

 

Ventilació de l’establiment o local comercial

Caldrà garantir una ventilació adequada de tots els establiments o locals comercials.

 

Serveis (WC)

No podran utilitzar-se els serveis dels establiments comercials per part dels clients, tret que sigui estrictament necessari. En aquest últim cas, haurà de netejar-se els sanitaris, les aixetes i els poms de les portes immediatament després del seu ús.

 

 

Mesures de prevenció per al personal que presti serveis en els establiments d'obertura al públic

 

No podran incorporar-se als seus llocs de treball:

- Els treballadors que estiguin es aïllament domiciliari per tenir el diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles.

- Els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

 

El titular de l’activitat econòmica haurà de complir i tenir en compte, en tot cas:

- Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica pe prevenir el contagi del COVID-19).

- Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, y que tinguin permanentment a disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida, o de no ser possible, aigua i sabó.

- Que els treballadors usin mascaretes obligatòriament quan no pugui garantir-se la distància de seguretat de 2 metres entre treballador i client, o entre els propis treballadors.

- Que tot el personal estigui format i informat sobre el correcte ús dels EPIs. També serà aplicable als treballadors d’empreses terceres que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui forma habitual o puntual.

- Que el fitxatge dactilar sigui substituït per qualsevol altre sistema de control, o bé es desinfecti el dispositiu abans i després de cada fitxatge.

 

Distàncies de seguretat

La disposició dels llocs de treball, la organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran per garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre treballadors. Essent responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona a qui aquesta delegui.

La distància entre venedors o proveïdors de serveis i clients durant tot el procés d’atenció al client, serà de com a mínim, un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.

Per aquells serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar els equips de protecció individual oportuns que assegurin en tot cas la protecció del treballador i del client, i en tot cas el manteniment de la distància de 2 metres entre clients.

 

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior dels establiments i locals

 

Senyalització

Els establiments i locals hauran d’exposar públicament l’aforament màxim de cada local i assegurar, que aquest aforament i la distància interpersonal de dos metres, es respecta a l’interior dels locals.

Hauran d’establir mecanismes de recompte i control de l’aforament, per tal de no superar-se en cap moment, incloent els treballadors.

En aquells establiments o locals comercials als què s’hi atengui a més d’un client a la vegada, s’haurà de senyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2m entre clients, amb marques en el terra, o l’ús de balises, cartellera, i senyalització.

 

Atenció individualitzada

L’atenció al client no podrà fer-se de manera simultània pel mateix treballador.

 

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Els establiments i locals comercials hauran de posar a disposició dels públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida -aprovats pel Ministeri de Sanitat- a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

 

Autoservei i emprovadors

Els establiments i locals comercials que tinguin zones d’autoservei, haurà de prestar aquest servei un treballador de l’establiment.

No es podran posar a disposició dels clients productes de prova.

En aquells establiments del sector comercial tèxtil, i similars, els emprovadors s’hauran d’utilitzar per una única persona, i després del seu ús, es netejaran i desinfectaran.

 

Devolucions

En cas que un client es provi una peça de roba que no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça de roba sigui higienitzada abans que aquesta sigui facilitada a d’altres clients.

 

 

 ESTABLIMENTS D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Qui pot reobrir en FASE 1

Poden reobrir al públic les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, limitant-se al 50% el nombre de taules permeses en l’any anterior, segons la corresponent llicència municipal.

 

Quines condicions han de complir per a la seva reobertura?

En qualsevol cas, s’haurà d’assegurar que es manté la distància física de mínim 2 metres entre taules o, en el seu cas, entre agrupacions de taules.

Si l’establiment obté el permís de l’Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules, sempre que es respecti la proporció del 50% entre taules i superfície disponible i realitzant un increment proporcional de l’espai peatonal en el mateix tram de la via pública on s’ubiqui la terrassa.

L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació de taules. S’haurà de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

 

Mesures d’higiene i/o prevenció en el servei de terrassa

a) S’haurà de netejar i desinfectar l’equipament de la terrassa, així com qualsevol altra superfície de contacte entre un client i un altre.

b) Es prioritzarà l’ús de mantelleria d’un sol ús. Quan no sigui possible, s’haurà de canviar la mantelleria abans de cada servei i s’haurà de rentar entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S’haurà de posar a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlics o desinfectants , en tot cas, a l’entrada de l’establiment o local.

d) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrónis propis, pissarres, cartells o altres elements.

e) La vaixella, mantelleria i altres elements auxiliars del servei, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S’hauran d’el.liminar productes d’autoservei com tovalloners, escuradents, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant els monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició dels clients.

 

Serveis WC

L’ús dels lavabos estarà permès pels clients o usuaris.

Podran fer-se servir per màxim una persona, excepte en casos en que la persona requereixi de l’assistència d’algú altre i en aquell cas, es permetrà l’ús del lavabo també pel seu acompanyant.

S’haurà de netejar i desinfectar els lavabos, com a mínim, 6 cops al dia.

 

 

Mesures de prevenció de riscos pel personal que presti serveis dels establiments d’hostaleria i restauració (Article 6)

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball:

- Els treballadors que estiguin es aïllament domiciliari per tenir el diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles.

- Els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

 

2. El titular de l’activitat econòmica haurà de complir i tenir en compte, en tot cas:

- Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica pe prevenir el contagi del COVID-19).

- Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i com a mínim disposin de mascaretes, gel hidroalcohòlic amb activitat virucida, i/o sabó per la neteja de mans.

Recull legislatiu per a personal per compte aliè

1. PLA DE XOC DEL GOVERN DE 17 de MARÇ

Resum de les mesures que afecte a personal per compte aliè Decret 17/03:

- Les empreses han de facilitar el teletreball.
- Totes les persones treballadores podran reorganitzar o reduir la jornada laboral.
- La reducció podrà ser del 100% per cura de familiars (fins a 2n grau).

- Si estàs afectat/sa per un ERTO o un ERO has de saber:

1. Si has estat inscrit abans com a demandant d’ocupació NO cal que facis cap gestió. La teva empresa comunicarà la teva situació al SEPE.
2. Mentre dura pots cobrar la prestació d’atur.
3. Tothom cobrarà prestació (no caldrà cotització mínima prèvia).
4. Es continua cotitzant.
5. La prestació es del 70% de la base reguladora el primers 6 mesos. I del 50% els següents.
6. Aquesta prestació en estat d’alarma no va en prejudici pel càlcul de temps d’una prestació d’atur futura.
7. No s’acumulen temps de vacances ni pagues extres.
8. Si estàs de baixa mèdica no t’acolliràs a l’ERTO fins que et donin l’alta mèdica.
9. El col.lectiu d’empleats/ades de la llar tindran dret a un subsidi extraordinari mensual, del 70% de la seva base reguladora i no serà superior al Salari Mínim Interprofessional.
10. S’estableix un subsidi excepcional d’un mes i 430,27€ en casos d’extinció del contractes temporals (de dos mesos mínim de duració).

 

2. REIAL DECRET DEL 14 DE MARÇ

En aquest reial decret s’estableixen diverses mesures. Per exemple, s’enuncien mesures extraodinàries en relació als tràmits amb SEPE/SOC durant aquest temps d’alarma:

- Tràmits pendents com: renovació demandes, subsidis, pagaments renya garantida, etc es renoven automàticament.
- Es suspèn el termini administratiu per sol·licitar prestació.
- L’atenció serà telemàtica a través de www.sepe.es o trucant al 93.619.09.98
- El Servei d’Ocupació de Catalunya compta amb un telèfon gratuït de consultes: 900 8000 46

 

3. REIAL DECRET DEL 31 DE MARÇ

Aquest Reial Decret preveu que es pugui disposar dels Pla de Pensions en casos d’atur o cessament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

- En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, es podrà cobrar si es troba en algun dels supòsits següents;

a) Es trobi en situació d’atur com a conseqüència d’un ERTO derivat de la situació de crisis sanitària pel COVID-19.

b) Sigui empresari titular d’un establiment, l’obertura del qual s’hagi vist suspès com a conseqüència del que estableix l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

c) Sigui una persona treballadora autònoma que hagi estat cotitzant a la Seguretat Social i hagi cesat la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària pel COVID-19.

- L’import disponible del Pla de Pensions no podrà ser superior a;

a) Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’ERTO.

b) Els ingressos nets estimats que s’hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura al públic dels establiments.

c) Els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre els autònoms mentre es mantingui la situació de crisi sanitària.

Aquest mateix decret també estableix mesures de protecció als consumidors

El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, estableix que si com a conseqüència de les mesures adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de compra-venda o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, fossin d’impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies. La resolució del contracte només podrà ser estimada quan no hi hagi cap altre acord entre ambdues parts, d’entre les possibles propostes de revisió que ofereixi el prestador del servei o bé.

En el cas de que el compliment del contracte sigui de caràcter impossible d’acord amb el paràgraf anterior, l’empresari estarà obligat a retornar les quantitats pagades pel consumidor o usuari, excepte les despeses suportades, degudament desglossats i informats al consumidor, en el mateix mitjà de pagament en què es va fer el pagament i en un termini màxim de 14 dies, a excepció de que el consumidor o usuari accepti expressament altres condicions.

En relació als contractes de prestació de servei de tracte successiu, l’empresa prestadora dels serveis podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori i només si el consumidor no pogués o no acceptés aquesta recuperació, haurà de procedir a la devolució dels imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat per tal causa o, sota l’acceptació del consumidor, a reduir la quantia que resulti de les futures quotes a imputar per la prestació del servei.

Així mateix, l’empresa prestadora del servei s’abstindrà de presentar al cobrament noves mensualitat fins que el servei pugui prestar-se amb normalitat, sense que això doni lloc a la rescissió del contracte, a excepció de que aquesta sigui la voluntat d’ambdues parts.

 

4. REIAL DECRET DEL 21 D'ABRIL

Aquest Reial Decret preveu que:

- S'amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d'un nou treball.

Per tal de seguir protegint i donant cobertura a persones que en el context actual no tinguin accés a la protecció per desocupació, s'amplia la cobertura de la prestació als treballadors que els seus contractes hagin estat extingits durant el període de prova d'un nou treball des el 9 de març o aquells que l'hagin extingit voluntàriament des l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

- Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància.

Es manté el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada. S'adapten de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

Recull legislatiu per a la pagesia

1. RESOLUCIÓ DE L’11 DE MARÇ DE MESURES DE DISTANCIAMENT SOCIAL.

Suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.

En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, recreatives i qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

 

2. RESOLUCIÓ DEL 13 DE MARÇ DE MESURES ADICIONALS DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ.

S'adopten les mesures preventives següents:

k) La suspensió de les activitats col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i d'oci, activitats culturals, religioses o similars celebrades en espais tancats o oberts i que impliquin una concentració de més de 1.000 persones.

En el cas que aquestes activitats tinguin un aforament de menys de 1.000 persones, els promotors poden optar entre la suspensió total de l'activitat o que es mantingui l'activitat amb un màxim d'un terç de l'aforament, per garantir una separació de seguretat adequada entre les persones participants.

Pel que fa als espais amb un aforament superior a mil persones, també es pot mantenir l'activitat sempre que l'assistència no superi un terç de l'aforament màxim i, en cap cas, el nombre màxim de 1.000 persones.

En base aquesta resolució s’ordena el tancament temporal del Mercat Setmanal i el Mercat de Pagès, així com la suspensió de les activitats organitzades per l’Ajuntament

 

3. BAN MUNICIPAL DE 14 DE MARÇ

De conformitat amb el que disposa l’art. 48 de la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, he activat el pla de protecció civil municipal en fase d’alerta i ordeno l’adopció de les següents mesures des d’avui dia 12 i com a mínim, fins el proper dia 26 de març ambdós inclosos:

TANCAR:

· Les instal·lacions esportives municipals
· Els casals de gent gran
· Els centres cívics
· El centre socioeducatiu Mare de Déu del Rocío
· El mercat municipal setmanal
· La biblioteca Les Voltes
· Les escoles bressol municipals, l’ Alegria i el Petit Mamut

Així mateix queden SUSPESES:

· Les taules i els consells
· Les reunions de les regidories de barri

En base aquest BAN Municipal s’ordena el tancament temporal del mercat setmanal i del mercat de pagès, així com l’activitat i reunions del Consell Agrari Local i les comissions de treball que se’n deriven.

 

4. REIAL DECRET DE 14 DE MARÇ

Estableix que les autoritats competents delegades adopataran les mesures necessàries per garantir l’abastiment alimentari de la població. D’aquesta manera la producció agrícola, ramadera, aqüícola, així com l’activitat pesquera, la transformació de productes agraris i de la pesca, els centres i clíniques veterinaries, el transport i la distribució d’aliments, així com la seva comercialització a través de la venda minorista al consumidor, conformen la cadena d’abastiment que s’ha de mantenir durant la situació d’estat d’alarma. Això implica que ha de mantenir-se l’activitat de les empreses agroalimentàries, incloses explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i de pesca, així com també aquelles empreses que subministren insums i serveis necessaris per al seu funcionament i que siguin imprescindibles en aquests moments.

 

5. REIAL DECRET DEL 21 D'ABRIL

Aquest Reial Decret aprova la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris durant els períodes d'inactivitat en 2020 o es simplifica de el procediment per a l'ajornament de deute de la Seguretat Social.

 

Last update 25.05.2020 | 11:32