|
 

Serveis Socials

QUÈ SÓN ELS SERVEIS SOCIALS:

Són un conjunt de serveis i recursos gestionats per professionals, que constitueixen el primer punt d’accés als ciutadans. Atenem de forma personalitzada a persones i/o famílies que, per diferents raons, necessiten suport social, amb la finalitat de poder realitzar una tasca preventiva, cobrir les seves necessitats bàsiques i acompanyar-los i orientar-los en el seu procés de recuperació.

La Llei de Serveis Socials atorga la competència dels serveis socials d'atenció primària a l’Ajuntament, en atenció social individual i familiar, atenció a la infància i l'adolescència en risc, atenció social domiciliària per al col·lectiu de gent gran - principalment persones sense recursos suficients i que viuen soles- i en general per a les persones amb dependència. Aquest tipus d’atenció inclou, per exemple, l'ajuda a domicili.

Qui pot demanar atenció social ?
Qualsevol persona que visqui a Sant Vicenç dels Horts

Com és pot accedir?
Presencialment o telefònicament.

Oficina de la Foneria
C. Claverol, 6-8
Sant Vicenç dels Horts 

O via telefònica: al 93 672 31 11.

A Sant Vicenç dels Horts, serveis socials s’organitza de la següent forma:

SERVEI DE RECEPCIÓ/INFORMACIÓ.

Realitza funcions adreçades tant a la ciutadania com al servei intern. És el primer punt d’accés tant telefònic com personal i fan tasques d’informació, tràmits que no requereixen una valoració professional (pensions no contributives, carnet de transport metropolità, targeta d’aparcament), gestió de l’agenda dels professionals i atenció telefònica.

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE SERVEIS SOCIALS.

Aquest servei realitza la primera atenció i fa una atenció professional amb una valoració i diagnòstic de la situació de tot ciutadà que manifesta una dificultat. Posteriorment, fa la corresponent derivació al servei de tractament o a d’altres departaments o serveis, en cas de que sigui necessari, realitzant una valoració prèvia del cas amb l’equip de professionals de serveis socials.

Actualment hi ha un servei únic d’acollida, que es presta dos dies a la setmana en cada edifici (en total, 4 dies a la setmana). Aquesta primera atenció la realitza una treballadora social.

Per ser atès pel servei de primera acollida de Serveis Socials Municipals, cal primer demanar cita prèvia.

SERVEI DE TRACTAMENT I ATENCIÓ GRUPAL

Realitza l’atenció de les persones/famílies que necessiten una atenció continuada al llarg del temps, així com un tractament social mitjançant un pla de treball (que habitualment ha de ser voluntari). Aquestes famílies solen ser atesos també per altres serveis especialitzats (escolars, sanitaris, salut mental....) i requereixen d’una coordinació amb aquests, per la continuïtat i el compliment correcte del pla de treball.

Actualment hi ha dos equips de tractament formats cadascun d’ells per: 2 treballadores socials i 2 educadors/es socials, 1 treballadora social específica per als casos de dependència, 1 treballadora social per a serveis de proximitat (SAD i teleassistència) i una treballadora familiar.

Actualment hi ha dos equips de tractament format cada un d’ells per: 2 Treballadores Socials i 2 Educadors/es Socials.

Una Treballadora Socials fa la gestió i tràmits específics d’Atenció a la Dependència (La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència)

Una Treballadora Social per la coordinació dels serveis de proximitat (Servei d’Atenció a Domicili) i una Treballadora Familiar amb tasques d’atenció domiciliària i de suport als tècnics de Servei de Tractament.

Per ser atès per aquest servei cal que hi hagi una derivació prèvia del servei de primera acollida o d’altres serveis de la xarxa.