|
 

Llicència d'obres majors. Construcció i edificació de nova planta

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per obres de construcció i d’edificació de nova planta.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Requisits a complir:
No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar:
PROMOTOR DE L’OBRA:

1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte i constructor.
2. En cas que el promotor sigui una societat, fotocòpia de l’ escriptura de constitució d’aquesta.
3. Model normalitzat de l’Agència de residus de Catalunya amb declaració signada .

CONSTRUCTOR DE L’OBRA
1. Fotocòpia de l’ alta en l’activitat del constructor.
2. Si la construcció la realitza un particular (el mateix propietari de la finca), assegurança de responsabilitat civil .

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA FINCA:
1. Certificat d’alineacions i rasants , si la finca no s’ajusta a les alineacions oficials.
2. Fotografies de l’estat actual de la finca i confrontants, cal que expressi clarament la situació amb la via pública

DOCUMENTACIÒ TÈCNICA:
1. DOS EXEMPLARS (mínim) DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU visats , complets i signats pel promotor i autor del projecte i un CD del mateix.
Que contingui: Memòria, Plec de Condicions, Amidaments i Pressupost, Plànols, Estudi de Seguretat i Salut, Control de Qualitat, Pla de Gestió de Residus, Certificació Energètica, Llibre de l’edifici.
És imprescindible que s’inclogui en tots els casos :
- Plànol 1:1000 amb transcripció oficial del P.G.M. o planejament posterior que el desenvolupi, on s’expressi clarament la situació de la finca ben delimitada, indicant les distàncies de les llindes respecte a l’edificació i/o profunditat edificable, amplada de vial real i/o la determinada pel P.G.M.
- Plànol mobiliari urbà E 1/100: plànol d’emplaçament de la finca indicant amplades de vial, voreres, arbres, si es el cas i tots aquells elements de mobiliari urbà existent (papereres, fanals, senyalització viària, etc.)
En el mateix plànol cal indicar la situació dels pous de clavegueram existents i on està previst fer la connexió a la xarxa pública. Especialment en el tipus d’ordenació d’edificació aïllada cal incloure necessàriament:
- Plànol topogràfic E. 1:100 amb corbes de nivell de la totalitat de la finca i amb referència a les finques veïnes i al vial amb el qual confronta (indiqueu voreres, calçada, fanals, pals...). Cal indicar: superfície de la parcel·la, dimensions, situació delimitada de l’edifici proposat i/o existent i distàncies a llindars, així com nivell de les plataformes si es modifica el terreny (plànol d’ordenació). Cal presentar-lo digitalitzat en format CAD (.DWG, .DGN) o SHAPE (GIS), amb coordenades georeferenciades en sistema EPSG-25831 (UTM fus 31-25831).
- Plànol d’emplaçament E. 1:100 justificant la plantació d’arbrat i la pavimentació de la parcel•la, segons els articles 15.2 i 15.11 de l’Ordenança del paisatge urbà.
- En les façanes i seccions es grafiarà la secció de la rasant natural del terreny i de la rasant modificada (plataformes d’anivellació) així com el nivell del terreny en finques veïnes.

2. ASSUMEIX de direcció de l’arquitecte.
3. ASSUMEIX de direcció de l’aparellador/arquitecte tècnic.
4. Còpia de la fitxa de característiques que inclou el pressupost de referència d’acord amb el mòduls del COAC
5. Programa de control de qualitat
6. Estudi de Seguretat i Salut , o bé, si és el cas, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
7. Certificat de línies elèctriques signat per l’arquitecte autor del projecte.
8. Qüestionari d’ estadística .
9. Projecte de les infraestructures comunes en els edificis plurifamiliars (R.D. 279/1999 de 22 de febrer).
10. Fotocòpia de la sol·licitud d’haver entrat a tràmit la comunicació prèvia o llicència d’activitat (aparcament o altres), si escau.

DOCUMENTACIÒ COMPLEMENTÀRIA:
1. En cas de necessitar ocupar la via pública caldrà aportar el plànol d’emplaçament de la finca acotant la zona i el temps previst per l’ocupació.

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu l'imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra sol·licitud i traslladar-vos la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és de dos mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Quin cost té?

Taxa 2,3% i ICIO 4% del pressupost de referència en base els mòduls del COAC. Les garanties de residus i d'urbanització o reposició de la via pública es calcularan en base al projecte presentat.

Ajuntament Plaça de la Vila, 1 - 08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona
Time: Matins: dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores.
Telèfon: 936022150
Website: http://www.svh.cat
Correu electrònic: alcaldia@svh.cat
Fax: 933969833
View Map
Matins: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. Tardes: dilluns a dijous de 16:30 a 19:00
Last update 16.10.2019 | 11:59