|
 

Pròrroga de llicència d'obres

Aquest tràmit permet obtenir l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en que es pot demanar:
Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud:
Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.

Requisits a complir:
1. Que les obres es retardin per causes de força major o per una altra circumstància imprevista i inevitable.
2. S’ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

Documentació que cal aportar:
1. Instància emplenada i signada pel promotor, arquitecte o constructor, en el que es sol•liciti llicència de pròrroga o ampliació de terminis de la llicència d’obres atorgada.
2. Certificat d’un tècnic on s’especifiqui en quin estat es troba l’obra, quin tant per cent queda per executar, i el pressupost actualitzat de les obres pendents.

Tràmit pas a pas:
1. Empleneu la instància i adjunteu els documents indicats.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra sol·licitud i traslladar-vos la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

Termini de resolució:
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Informació relacionada

Tràmits i gestions

Instància genèrica
Last update 03.02.2015 | 12:19